Jean-Pascal Salomez
De Donkere Dans van Armoede en Criminaliteit

In het gedicht, de schrijnende realiteit van individuen die gevangen zitten in de vicieuze cirkel van armoede en criminaliteit. Het beschrijft de verstikkende omgeving waarin zij leven, gekenmerkt door uitzichtloosheid, honger en verlies van hoop. Ondanks hun verlangen naar een beter leven, worden ze gedreven tot criminele daden als een laatste poging tot overleving in een samenleving die hen vergeten lijkt te zijn. Het gedicht werpt een kritische blik op de structurele ongelijkheden die deze situatie voeden en vraagt ​​zich af wie verantwoordelijk is voor het doorbreken van deze cyclus van ellende. Met krachtige beelden en metaforen onderstreept het gedicht de noodzaak van empathie, begrip en collectieve actie om de diepgewortelde problemen van armoede en criminaliteit aan te pakken.

Lees Meer

Nogmaals een Nieuw Hoofdstuk

Mijn boot ligt stil en verlaten in de jachthaven van Ieper, een herinnering aan vervlogen tijden van avontuur. Nu draait mijn wereld om mijn dochter Leana, die mijn volledige aandacht krijgt. Het vaderschap heeft mijn passie voor varen vervangen. Elke keer dat ik naar de jachthaven ga, zie ik mijn boot liggen, een symbool van wat was en wat ik heb gewonnen. In de tussentijd vind ik vreugde in het schrijven over mijn ervaringen en in het zien van Leana opgroeien. Het leven is veranderd, maar goed. Varen zal altijd een deel van mij blijven, een belofte voor de toekomst, terwijl ik nu het vaderschap omarm als mijn nieuwe avontuur.

Het gedicht benadrukt de waarde van persoonlijke verhalen. Het beschrijft hoe schrijven helpt bij zelfontdekking en emotionele heling. Verhalen verbinden mensen, bewaren geschiedenis en cultuur, en verrijken het onderwijs. Schrijven wordt geprezen als een creatieve uitlaatklep en een middel om maatschappelijke verandering te stimuleren. Het gedicht moedigt aan om te blijven schrijven, omdat verhalen een krachtige impact hebben op zowel de schrijver als de lezer.

Lees Meer

Anarchie: De Opstand van de Vrijheid

het verhaal van een wereld waarin de gevestigde orde is ingestort onder de druk van hebzucht en onderdrukking. In de nasleep van de grote omwenteling komen anarchisten samen om te bouwen aan een nieuwe samenleving gebaseerd op principes van vrijheid, gelijkheid en zelfbeschikking. Zonder leiders en hiërarchieën werken gemeenschappen samen om schade te herstellen en duurzame, rechtvaardige structuren op te bouwen. Besluitvorming gebeurt door consensus, waar elk individu wordt gehoord en gerespecteerd. De focus ligt op het delen van hulpbronnen, het beschermen van zwakkeren en het gebruiken van technologie voor verbinding in plaats van controle. Buitenstaanders kijken met gemengde gevoelens naar deze anarchistische samenleving, die conflicten oplost zonder geweld en streven naar gemeenschappelijke grond. Ondanks uitdagingen beseffen de anarchisten dat hun visie op een vrije samenleving langzaam werkelijkheid wordt. Terwijl ze vooruitgaan, stap voor stap, weten ze dat de weg naar vrijheid en rechtvaardigheid nooit gemakkelijk zal zijn, maar ze zijn vastberaden om die weg te bewandelen, en zo een nieuwe, hoopvolle hoofdstuk in de geschiedenis van de mensheid te schrijven.

Lees Meer

Het Onbeweeglijk Gevogelte van Staatsfalen: Een Mijmerende Wartaal

In mijn laatste mijmeringen, verstrikt in de wirwar van gedachten die mijn geest bevolken, kon ik niet anders dan de absurditeit van het Belgische bestaan onder ogen zien. Te midden van deze labyrintische gedachten kwam een verontrustend vooruitzicht naar voren: oorlog lijkt onvermijdelijk en zelfs onze kinderen worden bedreigd als pionnen in het sinistere spel van de machtigen.

Kunnen we werkelijk geloven dat de Belgische staat, die zo duidelijk wordt geleid door kippen zonder kop, ons zal beschermen in tijden van oorlog? Durven we te geloven dat zij niet zullen aarzelen om zelfs onze kinderen te offeren als kanonnenvoer, zoals we dat in Rusland hebben gezien?

Te midden van deze gedachtenstorm, omgeven door de absurditeiten van bureaucratische nonsens en politieke wartaal, voel ik de onheilspellende schaduw van conflict naderen. De klok tikt, de toekomst is onzeker, en ik vraag me af wat er van ons zal worden.

Lees Meer

Een Roep om Verandering: Kapitalisme en Onrecht

Europa staat voor tal van uitdagingen die voortkomen uit groeiende ongelijkheid, kapitalistische dictatuur en een toenemend gevoel van onbehagen. Oorlogen en financiële lasten drukken op de samenleving, terwijl lonen en uitkeringen slinken en gezondheidszorg onbetaalbaar wordt. Zelfs in ontwikkelde landen stapelen rekeningen zich op voor werkende mensen onder onzekere arbeidsomstandigheden. Een klein aantal kapitalisten bezit enorm veel rijkdom, terwijl miljoenen gedwongen worden te vluchten voor rampen en geweld. De pandemie en klimaatcrises benadrukken de tekortkomingen van het kapitalisme in het waarborgen van basisbehoeften en bescherming. Kapitalisten eisen belastingvoordelen en drukken hun verliezen af op de gemeenschap, terwijl politici toegeven aan hun dictaten. Een overgang naar hernieuwbare energie vereist enorme investeringen die ook kunnen worden gebruikt voor sociale voorzieningen en armoedebestrijding. Het is tijd om de rode loper uit te rollen voor mensen, niet voor kapitalisten, en te streven naar een Europa gebaseerd op solidariteit, gelijkheid en duurzaamheid om een rechtvaardigere toekomst te bouwen.

Lees Meer

De Absurditeit van Staatsfalen

In mijn gedichtt verwoord ik mijn gevoelens van teleurstelling en machteloosheid ten opzichte van de Belgische staat. Ik beschrijf hoe ik, ondanks mijn inspanningen, geen enkele steun of zekerheid heb gekregen van de staat. Geconfronteerd met de kafkaëske bureaucratie en het gebrek aan erkenning voor mijn werk, voel ik me verloren en verward.

Het gedicht roept de absurditeit op van een systeem waarin geld en macht de boventoon voeren, terwijl de belangen van het volk worden vergeten. Ik beschrijf hoe ik, na jaren van hard werken, geen pensioen of enige vorm van zekerheid heb gekregen voor de toekomst.

Maar het gedicht gaat verder dan alleen mijn persoonlijke ervaringen. Het beschrijft ook de dreiging van oorlog en conflict, en hoe zelfs onze kinderen dreigen te worden gebruikt als pionnen in het spel van de machtigen der aarde.

Ondanks de sombere vooruitzichten weiger ik echter te zwijgen. Ik roep op tot verzet tegen de absurditeit van het Belgische beleid en tot strijd voor een rechtvaardiger en menselijker samenleving. Ik geloof dat we samen kunnen komen en verandering kunnen bewerkstelligen, en dat we een einde kunnen maken aan de absurditeit van staatsfalen.

Lees Meer

Groeiende Ongelijkheid en Roep om Verandering in Rusland

De groeiende ongelijkheid in Rusland, gekenmerkt door een schrijnende kloof tussen de rijken en de armen, en de roep om verandering worden steeds luider. Recentelijke rampen en tragedies hebben de noodzaak tot ingrijpende veranderingen benadrukt, terwijl het land worstelt met de belofte van democratie en welvaart na de val van het Sovjetregime. Poetins streven naar een persoonlijk keizerrijk heeft geleid tot desastreuze gevolgen, zowel binnenlands als internationaal, met een meedogenloze zoektocht naar macht die de behoeften van het volk negeert. Zijn retoriek wordt steeds meer als wartaal beschouwd, terwijl het Russische volk steeds vastberadener wordt in hun verlangen naar vrijheid en rechtvaardigheid. De weg naar vrijheid zal niet gemakkelijk zijn, maar met vastberadenheid en internationale steun, kan Rusland een nieuw tijdperk van inclusiviteit en welzijn tegemoet treden.

Lees Meer

Het recht op geluk verkracht door bureaucratische ellende

In een tijd van geopolitieke spanningen en politieke herdefiniëring, worstelt een vader met de opkomende verplichting voor zijn kinderen om te stemmen en mogelijk deel te nemen aan een dienstplichtig leger in een onzekere toekomst. Tegelijkertijd wordt zijn persoonlijke leven overhoop gehaald door bureaucratische inspecteurs die zijn privacy schenden onder het mom van wettelijke naleving. Deze vader, die zijn eigen strijd heeft gevoerd en zijn leven heeft heropgebouwd, staat nu voor een nieuwe uitdaging: hoe kan hij zijn kinderen beschermen tegen politieke en militaire verplichtingen die hij als ongewenst en gevaarlijk beschouwt?

Terwijl de vader worstelt met de autoriteiten, groeit zijn verzet tegen wat hij ziet als corruptie en machtsmisbruik in de politiek. Hij weigert toe te staan dat zijn kinderen worden geregeerd door een systeem dat hij als verderfelijk beschouwt en pleit voor verzet tegen de heersende machtsstructuren. Zijn verhaal illustreert niet alleen de persoonlijke strijd van een vader, maar ook de bredere strijd van individuen tegen bureaucratische onderdrukking en politieke onrechtvaardigheid. In een tijd van onzekerheid en verandering zoekt hij naar een manier om zijn kinderen te beschermen en te strijden voor een rechtvaardigere wereld.

Lees Meer

Draaikolk van onrust

In “De Draaikolk van Onrust” wordt de innerlijke strijd van een individu weerspiegeld te midden van een tumultueuze tijd, waarin boosheid en frustratie de overhand nemen. Op 61-jarige leeftijd wordt de protagonist plotseling geconfronteerd met een diepe zucht van onvrede tegenover het maatschappelijk bestel dat het vertrouwen lijkt te ontvluchten. Geleefd en ervaren, maar ook getekend door teleurstellingen, worstelt hij met de voortdurende confrontatie met onrecht en ongelijkheid die als een schaduw over zijn bestaan hangen. De botsing van generaties en verlies van traditionele waarden versterken het gevoel van verstoordheid in de samenleving, terwijl machteloosheid zwaar op hem drukt, als een afgrond van hopeloosheid.

Maar te midden van deze duisternis, deze innerlijke strijd, gloort geen sprankje hoop. Het gedicht roept op tot begrip, verbondenheid en verandering als antwoord op de overweldigende onrust. Hoewel de lasten van anderen niet altijd gedragen worden en erbarmen soms schaars lijkt, benadrukt het gedicht de kracht van collectieve actie en solidariteit. Het roept op tot samenwerking, niet alleen om te overleven, maar om te gedijen in een wereld die zijn beloften van vrijheid en rechtvaardigheid nakomt. “De Draaikolk van Onrust” is een emotioneel geladen uiting van de menselijke zoektocht naar betekenis te midden van chaos, en een pleidooi voor hoop te midden van duisternis.

Lees Meer

Fatanarchie

Het gedicht “Hiep hiep hoera slaakt de fatalist” portretteert een innerlijke strijd tussen pessimisme en optimisme. De fatalist, gehuld in somberheid en overtuigd van de onvermijdelijke ondergang van de wereld, ziet slechts duisternis en wanhoop om zich heen. Hij wordt echter geconfronteerd met een tegengesteld perspectief vertegenwoordigd door een kind, dat straalt van levenslust en geloof in een betere toekomst. Het kind biedt hoop en moed aan de fatalist, die aanvankelijk sceptisch is maar langzaam begint te twijfelen aan zijn pessimistische wereldbeeld.

Het gedicht onderstreept het contrast tussen de donkere visie van de fatalist en de schijnbare naïviteit van het kind, maar het toont ook de kracht van hoop en optimisme om zelfs de meest pessimistische harten te bereiken. Het symboliseert de eeuwige strijd tussen hoop en wanhoop, waarbij de menselijke geest voortdurend worstelt met de uitdagingen van het leven.

Uiteindelijk wordt de fatalist geconfronteerd met de mogelijkheid van verandering en groei, en begint hij te geloven dat er misschien toch een sprankje hoop is in de duisternis. Het gedicht eindigt met de implicatie dat de strijd tussen pessimisme en optimisme een voortdurend proces is, waarbij het belangrijk is om de moed niet te verliezen en vast te houden aan de hoop op een betere toekomst.

Lees Meer

Meer dan 100 Gedichten van Jean Pascal Salomez

Kleurenzee van Anarchie

 • juni 18, 2024

Draaikolk van onrust

 • maart 27, 2024

Fatanarchie

 • maart 14, 2024

Velden van Vernietiging

 • februari 3, 2024

Echo’s van Verbittering

 • februari 1, 2024

In de Schaduwen van Ideeën

 • januari 3, 2024

Het jaaroverzicht gedicht

 • december 31, 2023

Flurkende Schurken

 • december 29, 2023

Schaduwen van de Ziel

 • december 15, 2023

Dwaze Dans van Herinneringen

 • december 3, 2023

Lachende Echo’s van Vrijheid

 • november 24, 2023

Betekenisloze Hoop

 • november 10, 2023

Een verlicht pad

 • oktober 25, 2023

De Dans van Strijd en Vrede

 • oktober 13, 2023

Over Koetjes en kalfjes

 • september 1, 2023

Zzzzzzzzzz…

 • juni 2, 2023

Chaos en onzekerheid

 • maart 15, 2023

Evy, de spiegel van mijn ziel.

 • februari 24, 2023

Dansend in het absurde

 • juli 12, 2022

Als een afgedankte lappenpop

 • december 7, 2019

Als ik zou kunnen dromen

 • januari 13, 2019

Punt, komma, uit!

 • december 23, 2018

Liefste

 • december 23, 2018

Iedere klank beschuldigt

 • augustus 15, 2018

Vlucht

 • juli 11, 2018

De Groteske Vertoning

 • april 10, 2018

Wie de duivel aait

 • september 12, 2017

De wraak van de clown

 • mei 11, 2017

Leven met de waarheid

 • april 14, 2017

Werkelijk alles

 • april 13, 2017

Lig stil, beweeg niet

 • april 8, 2017

Grote ogen van opwinding

 • april 8, 2017

Straks, dan ben ik vrij

 • april 8, 2017

Onvoorwaardelijke liefde

 • april 1, 2017

Band met de dood

 • maart 12, 2017

Gans menselijk geslacht

 • maart 10, 2017

Voor mijn zeldzame

 • januari 20, 2017

Als water en vuur

 • mei 5, 2016

Dans met de draak

 • april 10, 2016

Stille oceaan

 • december 1, 2015

Juist! Dat ben ik.

 • juli 23, 2015

Ik wil geen vrienden

 • april 5, 2015

Vermoeiend hart.

 • december 15, 2014

Viva! Ik faal.

 • mei 30, 2014

Fak!

 • januari 7, 2014

Een Dans van Reflecties

 • januari 2, 2014

H-eerlijk

 • december 11, 2013

Elvis van ’t ka…

 • juli 19, 2013

De laatste snik

 • juni 26, 2013

Ergens tussenin.

 • juni 24, 2013

Have a nice day

 • juni 18, 2013

Voor mijn Kind’ren

 • april 10, 2013

Materialistisch kwaad

 • november 6, 2012

Ga naar huis, lafaards.

 • oktober 13, 2012

Kind van glas

 • april 25, 2012

Mijn strijd is voorbij.

 • maart 18, 2012

Babylonisch Bloed

 • maart 15, 2012

Ook dat nog.

 • december 16, 2011

Waarom zou je huilen

 • december 16, 2011

Jaren

 • december 11, 2011

Heroine godverdomme

 • juni 23, 2011

Tip van het hart

 • juni 21, 2011

Zo tikt, tikte, de tijd.

 • juni 20, 2011

Het leven zoals het is

 • juni 20, 2011

Tot beneden geleden.

 • mei 31, 2011

My daddy is a cyberlover

 • maart 25, 2011

De lachende schurk

 • maart 23, 2011

Stik

 • maart 23, 2011

Zielige potentaat

 • december 13, 2010

Brakende schreeuwsels

 • december 2, 2010

De wapenfabrikant

 • oktober 6, 2010

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.  Meer info