Jean-Pascal Salomez
Politiek Manifest van een dromer

Mijn politiek manifest, getiteld “De Vrije Anarchistische beweging: Een Kleurige Revolutie in Absurditeit”, beschrijft een gedurfde visie op een maatschappij die gebaseerd is op creativiteit, vrijheid en sociale rechtvaardigheid. Het manifest begint met mijn persoonlijke droom van een wereld waarin spontane creativiteit en vrijheid de norm zijn, en waar kunst en expressie toegankelijk zijn voor iedereen. Deze visie wordt gedreven door een diep verlangen naar verandering en een betere toekomst, waarbij ik de heersende normen uitdaag en pleit voor een radicale herdefiniëring van waarden en structuren.

Centraal in mijn droom staat het concept van goddelijkheid binnenin elk individu, geïnspireerd door hindoeïstische filosofieën. Dit concept benadrukt dat we allemaal de potentie hebben om grootsheid te bereiken en onze eigen realiteit vorm te geven, wat mij motiveert om te streven naar collectieve vooruitgang en harmonie.

Een belangrijk aspect van mijn visie is het streven naar sociale en economische gelijkheid, ondersteund door wetenschappelijke studies en voorbeelden zoals het basisinkomenexperiment in Finland. Ik geloof dat een systeem zonder geld, waarbij middelen worden uitgewisseld op basis van behoeften en samenwerking, een eerlijker en rechtvaardiger samenleving kan bevorderen.

Verder pleit ik voor een samenleving waarin spontane creativiteit wordt omarmd, heersende normen worden uitgedaagd, en waar absurdisme en anarchie worden gezien als bronnen van vrijheid en vernieuwing. Dit perspectief moedigt aan om buiten de gebaande paden te denken en de irrationele kant van het menselijk bestaan te omarmen, zoals beschreven door filosofen als Albert Camus.

Educatie speelt een cruciale rol in mijn visie, waarbij ik pleit voor humanistisch en anarchistisch denken in het onderwijs om zelfexpressie, mededogen en sociale verantwoordelijkheid te bevorderen. Ik stel voor om een verplichte civiele dienst in te voeren na de schooltijd, gericht op gemeenschapsgerichte activiteiten en het aanwakkeren van een gevoel van burgerzin.

Een ander belangrijk aspect van mijn droom is de promotie van vreedzame spelervaringen als alternatief voor gewelddadige videospellen, gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen over de invloed van verschillende soorten spellen op gedrag en geestelijke gezondheid.

De uitzonderlijke wending in mijn droom beschrijft mijn onverwachte opkomst aan de macht, waarbij ik een revolutionair systeem introduceer van lampen die het welzijn van mensen weergeven in kleuren, wat leidt tot verbeterde communicatie en orde in sociale interacties.

Kortom, mijn politiek manifest roept op tot een kleurrijke revolutie in absurditeit, gedreven door idealisme en passie, en gericht op een wereld waarin creativiteit, vrijheid en sociale rechtvaardigheid centraal staan.

Lees Meer

Kleurenzee van Anarchie

In het gedicht verweeft de dichter de kracht van kunst met de roep om vrijheid en creativiteit. Door een visie te schilderen waarin spontane creativiteit de norm is en waar normen en structuren worden uitgedaagd, nodigt het gedicht de lezer uit om deel te nemen aan een revolutionaire beweging. De lampen op de hoofden van mensen stralen in alle kleuren van de regenboog, symbolisch voor een wereld waar geluk en expressie centraal staan.

Het gedicht omarmt het absurdisme als een bevrijdende kracht die de starheid van het dagelijks leven doorbreekt, en pleit voor een samenleving waarin kunstenaars vrijelijk kunnen dromen en scheppen zonder de beperkingen van geld en macht. Het roept op tot een herdefiniëring van waarde in kunst, weg van de commerciële meetlat, en tot een hernieuwde waardering voor de menselijke verbeeldingskracht.

Met zijn ritmische en beeldende taal weeft het gedicht een betoverend landschap waarin anarchie geen chaos betekent, maar een nobele zoektocht naar persoonlijke en collectieve bevrijding. Het biedt een visie op een wereld waarin vrede en samenwerking worden bevorderd door vreedzame spelervaringen en waar educatie gericht is op vredesopvoeding en conflictbemiddeling.

“Kleurenzee van Anarchie” is meer dan een gedicht; het is een oproep tot actie, een uitnodiging om deel te nemen aan een beweging die streeft naar een nieuwe, creatieve en egalitaire wereldorde.

Lees Meer

Het Verhaal van Niets: Sarcasme, Bewustwording en de Kunst van het Schrijven

Dit artikel verkent de filosofische diepgang van “Niets” en de rol van sarcasme als krachtige katalysatoren voor creatieve introspectie. Geïnspireerd door dadaïsme, nodigt het uit tot een heroverweging van traditionele betekenisstructuren en omarmt het het absurde als een bron van creatieve groei. Door sarcasme te omarmen, transformeert het artikel pijn en frustratie tot een bron van creatieve expressie, terwijl het de leegte van “Niets” verkent als een vruchtbare bodem voor nieuwe ideeën en persoonlijke ontwikkeling. Met praktische voorbeelden en filosofische inzichten uit werken als “Wachten op Godot” van Samuel Beckett en Marcel Duchamp’s “Fontein”, nodigt dit epistel uit tot reflectie op de betekenis van het leven in de confrontatie met het onverwachte en de mogelijkheden van creatieve groei in de leegte van het bestaan.

Deze samenvatting vat de kern van het artikel samen, waarbij de nadruk ligt op de exploratie van “Niets”, sarcasme en creatieve bewustwording door de lens van filosofische inzichten en praktische voorbeelden.

Lees Meer

Een Toekomst van Gelijkheid:

Het artikel werpt een kritische blik op het beleid van de Belgische regering, waarbij het korten op sociale voorzieningen wordt gekoppeld aan het uitgeven van miljarden aan oorlogsinspanningen. Het legt de paradox bloot van een regering die haar eigen burgers verwaarloost ten gunste van buitenlandse interventies, wat wordt gezien als een falen van de staat.

De argumenten worden ondersteund door verwijzingen naar geopolitieke belangen, economische machtsstructuren en de invloed van de militair-industriële complexen. Anarchistische principes van decentralisatie van macht en directe democratie worden aangehaald als alternatieven voor het huidige politieke systeem.

Het artikel benadrukt de urgentie van het ter verantwoording roepen van de Belgische regering voor haar daden en het streven naar een rechtvaardigere en vreedzamere wereld. De oproep tot actie wordt gepresenteerd als essentieel voor de toekomst van België en de wereld als geheel.

Overall, het artikel biedt een scherpe analyse van de politieke en sociale realiteit, en roept op tot verandering in lijn met anarchistische idealen.

Lees Meer

Anarchie: De Opstand van de Vrijheid

het verhaal van een wereld waarin de gevestigde orde is ingestort onder de druk van hebzucht en onderdrukking. In de nasleep van de grote omwenteling komen anarchisten samen om te bouwen aan een nieuwe samenleving gebaseerd op principes van vrijheid, gelijkheid en zelfbeschikking. Zonder leiders en hiërarchieën werken gemeenschappen samen om schade te herstellen en duurzame, rechtvaardige structuren op te bouwen. Besluitvorming gebeurt door consensus, waar elk individu wordt gehoord en gerespecteerd. De focus ligt op het delen van hulpbronnen, het beschermen van zwakkeren en het gebruiken van technologie voor verbinding in plaats van controle. Buitenstaanders kijken met gemengde gevoelens naar deze anarchistische samenleving, die conflicten oplost zonder geweld en streven naar gemeenschappelijke grond. Ondanks uitdagingen beseffen de anarchisten dat hun visie op een vrije samenleving langzaam werkelijkheid wordt. Terwijl ze vooruitgaan, stap voor stap, weten ze dat de weg naar vrijheid en rechtvaardigheid nooit gemakkelijk zal zijn, maar ze zijn vastberaden om die weg te bewandelen, en zo een nieuwe, hoopvolle hoofdstuk in de geschiedenis van de mensheid te schrijven.

Lees Meer

Fatanarchie

Het gedicht “Hiep hiep hoera slaakt de fatalist” portretteert een innerlijke strijd tussen pessimisme en optimisme. De fatalist, gehuld in somberheid en overtuigd van de onvermijdelijke ondergang van de wereld, ziet slechts duisternis en wanhoop om zich heen. Hij wordt echter geconfronteerd met een tegengesteld perspectief vertegenwoordigd door een kind, dat straalt van levenslust en geloof in een betere toekomst. Het kind biedt hoop en moed aan de fatalist, die aanvankelijk sceptisch is maar langzaam begint te twijfelen aan zijn pessimistische wereldbeeld.

Het gedicht onderstreept het contrast tussen de donkere visie van de fatalist en de schijnbare naïviteit van het kind, maar het toont ook de kracht van hoop en optimisme om zelfs de meest pessimistische harten te bereiken. Het symboliseert de eeuwige strijd tussen hoop en wanhoop, waarbij de menselijke geest voortdurend worstelt met de uitdagingen van het leven.

Uiteindelijk wordt de fatalist geconfronteerd met de mogelijkheid van verandering en groei, en begint hij te geloven dat er misschien toch een sprankje hoop is in de duisternis. Het gedicht eindigt met de implicatie dat de strijd tussen pessimisme en optimisme een voortdurend proces is, waarbij het belangrijk is om de moed niet te verliezen en vast te houden aan de hoop op een betere toekomst.

Lees Meer

Anarchistisch Bewustzijn: Een Neurowetenschappelijk Perspectief

Het anarchistische bewustzijn wordt steeds meer onderzocht vanuit een neurowetenschappelijk perspectief, waarbij de focus ligt op de rol van neurale processen in het vormgeven van politieke overtuigingen. Recente studies tonen aan dat politieke opvattingen diepgeworteld zijn in de werking van de hersenen, waarbij individuen met verschillende politieke overtuigingen verschillende neurale reacties vertonen bij het verwerken van politiek relevante informatie. Voorstanders van het anarchistische gedachtegoed vertonen bijvoorbeeld vaak een verhoogde activiteit in hersengebieden die geassocieerd worden met zelfbeschikking, autonomie en afkeer van autoriteit. Deze neurologische kenmerken kunnen worden beïnvloed door genetische aanleg, levenservaringen en sociale omgeving.

Neurowetenschappelijke studies tonen aan dat de ontwikkeling van politieke overtuigingen en attitudes een dynamisch proces is dat plaatsvindt gedurende het hele leven, mede dankzij neuroplasticiteit. Het erkennen van het anarchistische bewustzijn als een product van de hersenen heeft belangrijke implicaties voor ons begrip van politieke verandering en activisme, waarbij empathie, dialoog en begrip cruciaal zijn in politieke discussies en conflicten.

Door anarchistische overtuigingen vanuit een neurowetenschappelijk perspectief te bestuderen, kunnen we nieuwe inzichten verwerven in de aard van politieke ideologieën en de mechanismen achter politiek gedrag. Deze benadering opent de deur naar interdisciplinaire samenwerking tussen neurowetenschappers, politicologen en sociale wetenschappers, wat kan leiden tot een dieper begrip van de complexe relatie tussen hersenen, geest en maatschappij.

Lees Meer

Meer dan 100 Gedichten van Jean Pascal Salomez

Kleurenzee van Anarchie

 • juni 18, 2024

Draaikolk van onrust

 • maart 27, 2024

Fatanarchie

 • maart 14, 2024

Velden van Vernietiging

 • februari 3, 2024

Echo’s van Verbittering

 • februari 1, 2024

In de Schaduwen van Ideeën

 • januari 3, 2024

Het jaaroverzicht gedicht

 • december 31, 2023

Flurkende Schurken

 • december 29, 2023

Schaduwen van de Ziel

 • december 15, 2023

Dwaze Dans van Herinneringen

 • december 3, 2023

Lachende Echo’s van Vrijheid

 • november 24, 2023

Betekenisloze Hoop

 • november 10, 2023

Een verlicht pad

 • oktober 25, 2023

De Dans van Strijd en Vrede

 • oktober 13, 2023

Over Koetjes en kalfjes

 • september 1, 2023

Zzzzzzzzzz…

 • juni 2, 2023

Chaos en onzekerheid

 • maart 15, 2023

Evy, de spiegel van mijn ziel.

 • februari 24, 2023

Dansend in het absurde

 • juli 12, 2022

Als een afgedankte lappenpop

 • december 7, 2019

Als ik zou kunnen dromen

 • januari 13, 2019

Punt, komma, uit!

 • december 23, 2018

Liefste

 • december 23, 2018

Iedere klank beschuldigt

 • augustus 15, 2018

Vlucht

 • juli 11, 2018

De Groteske Vertoning

 • april 10, 2018

Wie de duivel aait

 • september 12, 2017

De wraak van de clown

 • mei 11, 2017

Leven met de waarheid

 • april 14, 2017

Werkelijk alles

 • april 13, 2017

Lig stil, beweeg niet

 • april 8, 2017

Grote ogen van opwinding

 • april 8, 2017

Straks, dan ben ik vrij

 • april 8, 2017

Onvoorwaardelijke liefde

 • april 1, 2017

Band met de dood

 • maart 12, 2017

Gans menselijk geslacht

 • maart 10, 2017

Voor mijn zeldzame

 • januari 20, 2017

Als water en vuur

 • mei 5, 2016

Dans met de draak

 • april 10, 2016

Stille oceaan

 • december 1, 2015

Juist! Dat ben ik.

 • juli 23, 2015

Ik wil geen vrienden

 • april 5, 2015

Vermoeiend hart.

 • december 15, 2014

Viva! Ik faal.

 • mei 30, 2014

Fak!

 • januari 7, 2014

Een Dans van Reflecties

 • januari 2, 2014

H-eerlijk

 • december 11, 2013

Elvis van ’t ka…

 • juli 19, 2013

De laatste snik

 • juni 26, 2013

Ergens tussenin.

 • juni 24, 2013

Have a nice day

 • juni 18, 2013

Voor mijn Kind’ren

 • april 10, 2013

Materialistisch kwaad

 • november 6, 2012

Ga naar huis, lafaards.

 • oktober 13, 2012

Kind van glas

 • april 25, 2012

Mijn strijd is voorbij.

 • maart 18, 2012

Babylonisch Bloed

 • maart 15, 2012

Ook dat nog.

 • december 16, 2011

Waarom zou je huilen

 • december 16, 2011

Jaren

 • december 11, 2011

Heroine godverdomme

 • juni 23, 2011

Tip van het hart

 • juni 21, 2011

Zo tikt, tikte, de tijd.

 • juni 20, 2011

Het leven zoals het is

 • juni 20, 2011

Tot beneden geleden.

 • mei 31, 2011

My daddy is a cyberlover

 • maart 25, 2011

De lachende schurk

 • maart 23, 2011

Stik

 • maart 23, 2011

Zielige potentaat

 • december 13, 2010

Brakende schreeuwsels

 • december 2, 2010

De wapenfabrikant

 • oktober 6, 2010

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.  Meer info