Jean-Pascal Salomez
Politiek Manifest van een dromer

Mijn politiek manifest, getiteld “De Vrije Anarchistische beweging: Een Kleurige Revolutie in Absurditeit”, beschrijft een gedurfde visie op een maatschappij die gebaseerd is op creativiteit, vrijheid en sociale rechtvaardigheid. Het manifest begint met mijn persoonlijke droom van een wereld waarin spontane creativiteit en vrijheid de norm zijn, en waar kunst en expressie toegankelijk zijn voor iedereen. Deze visie wordt gedreven door een diep verlangen naar verandering en een betere toekomst, waarbij ik de heersende normen uitdaag en pleit voor een radicale herdefiniëring van waarden en structuren.

Centraal in mijn droom staat het concept van goddelijkheid binnenin elk individu, geïnspireerd door hindoeïstische filosofieën. Dit concept benadrukt dat we allemaal de potentie hebben om grootsheid te bereiken en onze eigen realiteit vorm te geven, wat mij motiveert om te streven naar collectieve vooruitgang en harmonie.

Een belangrijk aspect van mijn visie is het streven naar sociale en economische gelijkheid, ondersteund door wetenschappelijke studies en voorbeelden zoals het basisinkomenexperiment in Finland. Ik geloof dat een systeem zonder geld, waarbij middelen worden uitgewisseld op basis van behoeften en samenwerking, een eerlijker en rechtvaardiger samenleving kan bevorderen.

Verder pleit ik voor een samenleving waarin spontane creativiteit wordt omarmd, heersende normen worden uitgedaagd, en waar absurdisme en anarchie worden gezien als bronnen van vrijheid en vernieuwing. Dit perspectief moedigt aan om buiten de gebaande paden te denken en de irrationele kant van het menselijk bestaan te omarmen, zoals beschreven door filosofen als Albert Camus.

Educatie speelt een cruciale rol in mijn visie, waarbij ik pleit voor humanistisch en anarchistisch denken in het onderwijs om zelfexpressie, mededogen en sociale verantwoordelijkheid te bevorderen. Ik stel voor om een verplichte civiele dienst in te voeren na de schooltijd, gericht op gemeenschapsgerichte activiteiten en het aanwakkeren van een gevoel van burgerzin.

Een ander belangrijk aspect van mijn droom is de promotie van vreedzame spelervaringen als alternatief voor gewelddadige videospellen, gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen over de invloed van verschillende soorten spellen op gedrag en geestelijke gezondheid.

De uitzonderlijke wending in mijn droom beschrijft mijn onverwachte opkomst aan de macht, waarbij ik een revolutionair systeem introduceer van lampen die het welzijn van mensen weergeven in kleuren, wat leidt tot verbeterde communicatie en orde in sociale interacties.

Kortom, mijn politiek manifest roept op tot een kleurrijke revolutie in absurditeit, gedreven door idealisme en passie, en gericht op een wereld waarin creativiteit, vrijheid en sociale rechtvaardigheid centraal staan.

Lees Meer

Het Onbeweeglijk Gevogelte van Staatsfalen: Een Mijmerende Wartaal

In mijn laatste mijmeringen, verstrikt in de wirwar van gedachten die mijn geest bevolken, kon ik niet anders dan de absurditeit van het Belgische bestaan onder ogen zien. Te midden van deze labyrintische gedachten kwam een verontrustend vooruitzicht naar voren: oorlog lijkt onvermijdelijk en zelfs onze kinderen worden bedreigd als pionnen in het sinistere spel van de machtigen.

Kunnen we werkelijk geloven dat de Belgische staat, die zo duidelijk wordt geleid door kippen zonder kop, ons zal beschermen in tijden van oorlog? Durven we te geloven dat zij niet zullen aarzelen om zelfs onze kinderen te offeren als kanonnenvoer, zoals we dat in Rusland hebben gezien?

Te midden van deze gedachtenstorm, omgeven door de absurditeiten van bureaucratische nonsens en politieke wartaal, voel ik de onheilspellende schaduw van conflict naderen. De klok tikt, de toekomst is onzeker, en ik vraag me af wat er van ons zal worden.

Lees Meer

Strijd tegen Bureaucratische Onderdrukking: Een Vader’s Roep

In een tijd van geopolitieke spanningen en politieke herdefiniëring, worstelt een vader met de opkomende verplichting voor zijn kinderen om te stemmen en mogelijk deel te nemen aan een dienstplichtig leger in een onzekere toekomst. Tegelijkertijd wordt zijn persoonlijke leven overhoop gehaald door bureaucratische inspecteurs die zijn privacy schenden onder het mom van wettelijke naleving. Deze vader, die zijn eigen strijd heeft gevoerd en zijn leven heeft heropgebouwd, staat nu voor een nieuwe uitdaging: hoe kan hij zijn kinderen beschermen tegen politieke en militaire verplichtingen die hij als ongewenst en gevaarlijk beschouwt?

Terwijl de vader worstelt met de autoriteiten, groeit zijn verzet tegen wat hij ziet als corruptie en machtsmisbruik in de politiek. Hij weigert toe te staan dat zijn kinderen worden geregeerd door een systeem dat hij als verderfelijk beschouwt en pleit voor verzet tegen de heersende machtsstructuren. Zijn verhaal illustreert niet alleen de persoonlijke strijd van een vader, maar ook de bredere strijd van individuen tegen bureaucratische onderdrukking en politieke onrechtvaardigheid. In een tijd van onzekerheid en verandering zoekt hij naar een manier om zijn kinderen te beschermen en te strijden voor een rechtvaardigere wereld.

Lees Meer

Opkomende Wereldwijde Conflicten: Een Tikkende Tijdbom

De recente geopolitieke ontwikkelingen, met name in Oekraïne en de groeiende dreiging van Rusland, werpen een schaduw over de internationale gemeenschap. Terwijl de wereld getuige is van de escalatie van conflicten en de opkomst van autoritaire regimes, worden de fundamenten van vrede en stabiliteit ernstig uitgedaagd. Het stopzetten van Amerikaanse steun aan Oekraïne en het gebrek aan eensgezindheid binnen de NAVO versterken de gevoelens van onzekerheid en machteloosheid in Europa.

Deze zorgwekkende ontwikkelingen worden nog verder versterkt door de dreiging van militaire confrontatie en de groeiende invloed van landen als China en India, die elk hun eigen geopolitieke agenda nastreven. De Arabische wereld wordt ook genoemd als een potentiële bron van instabiliteit, wat de mondiale situatie nog complexer maakt.

Te midden van deze onrust en onzekerheid, groeit de roep om een heroverweging van de mondiale politieke en economische systemen. Hoewel de openheid van de politieke wereld wordt geprezen, rijzen er steeds meer vragen over de effectiviteit van de huidige systemen in het waarborgen van vrede, veiligheid en welvaart voor alle mensen.

Deze ontwikkelingen roepen diepe zorgen op bij individuen die zich machteloos voelen tegenover de dreiging van conflicten en de opkomst van autoritaire regimes. Sommigen zoeken zelfs naar een veilig toevluchtsoord voor henzelf en hun dierbaren, terwijl ze hopeloos zijn over de toekomst van de wereld.

Lees Meer

De Kunst van Voorspelling: Analyse van het Anticiperen op Toekomstige Gebeurtenissen

In een tijd van toenemende complexiteit en onzekerheid in de wereld, hebben sommige individuen het vermogen om toekomstige gebeurtenissen met opmerkelijke nauwkeurigheid te voorspellen. Dit vermogen, dat vaak wordt toegeschreven aan een combinatie van diepgaande kennis, observatie en analyse van de wereldwijde actualiteit, staat centraal in de kunst van voorspelling. Het is niet alleen gebaseerd op oppervlakkige trends die circuleren op sociale mediaplatforms, maar vereist een grondige studie van diverse bronnen en informatie.

Succesvolle voorspellingen komen voort uit een grondige kennis van de wereldwijde actualiteit, het volgen van betrouwbare nieuwsbronnen, en het begrijpen van historische patronen en trends op politiek, economisch en sociaal gebied. Het vereist ook scherp observatievermogen om subtiele veranderingen en patronen waar te nemen die anderen misschien over het hoofd zien. Daarnaast is een analytische geest essentieel om informatie te evalueren, te interpreteren en te verbinden, waarbij oorzakelijke verbanden worden geïdentificeerd en verschillende mogelijke uitkomsten worden afgewogen.

Flexibiliteit en openheid voor nieuwe informatie zijn ook cruciaal, omdat voorspellingen voortdurend moeten worden bijgesteld in het licht van nieuwe gegevens. Door deze vaardigheden te cultiveren en toe te passen, kunnen individuen beter in staat zijn om de onzekere toekomst tegemoet te treden met een zekere mate van anticipatie en begrip.

Als afsluitende noot benadrukt de auteur dat zijn benadering van schrijven en analyseren niet draait om het claimen van alwetendheid, maar eerder om het verkennen van ideeën en het vormen van een uniek perspectief op de wereld. Zijn proces omvat het verzamelen van informatie uit diverse bronnen en het delen van zijn persoonlijke ontdekkingsreis via zijn website, www.jeanpascalsalomez.com, in de hoop bij te dragen aan het intellectuele discours en anderen aan te moedigen om kritisch na te denken over de wereld om hen heen.

Lees Meer

Dansje van Woorden: Een Ode aan de Verbeelding

De tekst van Jean-Pascal Salomez is een filosofische verhandeling die de complexiteit van menselijk gedrag en de diversiteit ervan onderzoekt. De auteur beschrijft zijn fascinatie voor het menselijk raadsel en zijn pogingen om gedragsverandering te bewerkstelligen door middel van woorden en beelden.

Hij benadrukt de rol van individuele verschillen, culturele en sociale invloeden, evenals psychologische mechanismen bij het vormgeven van gedrag. De tekst pleit voor een multidisciplinaire benadering om het menselijk gedrag te begrijpen en de vele lagen ervan te analyseren.

Daarnaast reflecteert de tekst op de persoonlijke ervaringen van de auteur en zijn positie als buitenstaander in de maatschappij. Hij erkent de complexiteit van het leven en de eindeloze dans van het bestaan, waarin hij zijn eigen pad volgt met gratie en stijl.

De auteur werpt ook een kritische blik op de politieke situatie in België en de mogelijke toekomstperspectieven. Hij uit zijn zorgen over de opkomst van mensen met dictatoriale neigingen en de dreiging van conflicten zoals de derde wereldoorlog. Daarnaast bekritiseert hij het gebrek aan diepgang in de politieke betrokkenheid van de meeste mensen en de prioriteiten van de overheid.

De tekst eindigt met een bezorgde noot over de toekomst, waarin de auteur voorspelt dat onze kinderen waarschijnlijk aan het front zullen moeten vechten. Hij benadrukt het belang van het blijven stellen van kritische vragen en het blijven zoeken naar antwoorden in een wereld die steeds complexer wordt.

Lees Meer

De Ambiguïteit van het Leven: Reflecties op Chaos en Verwondering in een Vreemde Wereld

In een wereld van tegenstrijdigheden en verrassingen, waar de Flakka-epidemie verontrustend blijft, bevindt de verteller zich plotseling in een kalme setting in Roeselare, genietend van koffie met gebak. Echter, zelfs te midden van deze alledaagse activiteit kan de chaos van het leven toeslaan. Terwijl hij nadenkt over de voortdurende bureaucratische rompslomp, valt zijn oog op recent geplante bomen in de betonnen jungle van de stad. Verbaasd over dit teken van vergroening, benadert hij een werker om meer te weten te komen over de boomsoorten, maar wordt verward wanneer blijkt dat de bomen er al acht jaar staan. Deze ervaring veroorzaakt twijfel en verwarring over de perceptie van de realiteit.

Het besef dat anderen misschien ook de realiteit uit het oog verliezen, dringt zich op wanneer de verteller om zich heen kijkt en jonge aanplantingen ziet. Dit brengt hem tot het inzicht dat zelfs de meest alledaagse situaties verstoord kunnen worden door vreemde en onverklaarbare gebeurtenissen. De verteller concludeert dat we allemaal slachtoffers zijn van de chaotische maatschappij, gevangen tussen de harde realiteit en de vervormde perceptie van de wereld om ons heen. In een tijd waarin zelfs de meest elementaire feiten in twijfel worden getrokken, is het geen wonder dat we ons soms afvragen of we wel echt bij zinnen zijn in deze gekke wereld.

Lees Meer

Sterrenstof in het Niets: Een Absurde Dans van Betekenisloosheid

Het verhaal begint met een beschrijving van een surrealistisch landschap, waar woorden dansen als losse kralen op een ketting van betekenisloosheid. De protagonist koestert een zinloos verlangen om een ster te zijn in een hemel van leegte, gedreven door de dwaze impulsen van het nutteloze. De sterren lijken te grinniken om dit belachelijke verlangen, wat de absurditeit van de situatie benadrukt. Het “nu” wordt geanalyseerd als een vluchtig moment tussen het verleden en de toekomst, een niemandsland voor dwazen en dromers.

Ondanks de betekenisloosheid van het bestaan, blijft het verlangen naar sterrendom voortduren als een grotesk masker op het gezicht van absurditeit. De protagonist stelt dat de waarheid misschien niet in woorden ligt, maar in de stilte tussen hen in, en dat het stellen van vragen een daad van moed is.

Het verhaal eindigt met een besluit van de protagonist om niet langer deel te nemen aan de schijnvertoning van het absurde, maar terug te keren naar de realiteit van het alledaagse leven. Uiteindelijk vindt hij vrede en vervulling in het accepteren van het leven zoals het is, los van externe erkenning of roem.

Het verhaal lijkt een filosofische mijmering te zijn over de betekenis van het bestaan, waarin de auteur worstelt met existentiële vraagstukken en uiteindelijk tot een soort van innerlijke verlichting komt.

Lees Meer

Verbleekte Reflecties en Vervaagde Gezichten: Een Ouder Wordende Symfonie

In “Verbleekte Reflecties en Vervaagde Gezichten: Een Ouder Wordende Symfonie” verkent de verteller zijn herinneringen als keurig ingelijste schilderijen in de kamers van zijn geest. De herinneringen, eens scherp en levendig, vervagen naarmate de tijd verstrijkt, als gezichten die verbleken in oude foto’s. Het proces van ouder worden brengt niet alleen fysieke uitdagingen met zich mee, maar ook het langzaam verliezen van de scherpte van het verleden. De verteller overdenkt of dit aan zijn bril ligt, een praktisch hulpmiddel dat symbolisch wordt voor de manier waarop we soms de helderheid van ons verleden verliezen.

Te midden van deze reflecties worstelt de verteller met de grillige streken van zijn eigen gedachten, die soms kunnen neigen naar waangedachten. Het ouder worden is een complexe symfonie van ervaringen, humor en melancholie vermengen zich terwijl de verteller zijn eigen pad in de tijd volgt. De tekst roept ook een gevoel van verlies en vergankelijkheid op, niet alleen van de scherpte van herinneringen maar ook van de mensen die ooit levendig in die kaders stonden.

Achter de ogenschijnlijk lichte toon van zelfspot ligt een diepere reflectie op het ouder worden en de uitdagingen die het met zich meebrengt. De suggestie van het zoeken naar hulp in “OOOOOHm” kan zowel een verwijzing zijn naar meditatieve rust als naar het lachwekkende aspect van het ouder worden, wat de tekst een subtiele, maar complexe nuance geeft.

Lees Meer

Digitale Dans: Reflecties op Oorlog en Technologie in de Moderne Wereld

In mijn reflectie op de moderne wereld beschrijf ik de dagelijkse rituelen die verlicht worden door de opkomende zon en de digitale realiteit die inherent is aan het hedendaagse leven. In deze schijnbaar oneindige digitale horizon zie ik echter een schaduw van oorlog opdoemen, een herinnering aan historische manipulaties zoals die van de Rothschild-familie. Voor mij is oorlog niet alleen een wereldwijd conflict, maar ook een persoonlijke strijd die ik voer met woorden en meningen.

De last van deze strijd weegt zwaar, maar te midden van deze beproevingen vind ik troost in de rust van de natuur. Mijn droom reikt naar een toekomst waarin we gezamenlijk de lasten van oorlog kunnen dragen. Mijn reis voert me tussen de digitale wereld en de natuurlijke harmonie, waarbij ik voortdurend zoek naar evenwicht en begrip.

Terwijl mijn reis voortgaat, reflecteer ik op de huidige situatie in Europa, waar de gevolgen van oorlog en overheersing tastbaar zijn. Ironisch genoeg oogsten we nu de zure vruchten van oorlogen die we ooit financierden, een karmische afrekening die langzaam tot uiting komt. Mijn overpeinzingen reiken ook naar de impact van technologie, met name chips, op geopolitieke conflicten en de toekomst van oorlog.

In deze reflectie roep ik op tot bewustwording van onze capaciteiten in het licht van de uitdagingen die voor ons liggen. Het is een zoektocht naar begrip te midden van paradoxen, waarbij ik mijn weg probeer te vinden in deze complexe dans van verandering.

Lees Meer

Meer dan 100 Gedichten van Jean Pascal Salomez

Kleurenzee van Anarchie

 • juni 18, 2024

Draaikolk van onrust

 • maart 27, 2024

Fatanarchie

 • maart 14, 2024

Velden van Vernietiging

 • februari 3, 2024

Echo’s van Verbittering

 • februari 1, 2024

In de Schaduwen van Ideeën

 • januari 3, 2024

Het jaaroverzicht gedicht

 • december 31, 2023

Flurkende Schurken

 • december 29, 2023

Schaduwen van de Ziel

 • december 15, 2023

Dwaze Dans van Herinneringen

 • december 3, 2023

Lachende Echo’s van Vrijheid

 • november 24, 2023

Betekenisloze Hoop

 • november 10, 2023

Een verlicht pad

 • oktober 25, 2023

De Dans van Strijd en Vrede

 • oktober 13, 2023

Over Koetjes en kalfjes

 • september 1, 2023

Zzzzzzzzzz…

 • juni 2, 2023

Chaos en onzekerheid

 • maart 15, 2023

Evy, de spiegel van mijn ziel.

 • februari 24, 2023

Dansend in het absurde

 • juli 12, 2022

Als een afgedankte lappenpop

 • december 7, 2019

Als ik zou kunnen dromen

 • januari 13, 2019

Punt, komma, uit!

 • december 23, 2018

Liefste

 • december 23, 2018

Iedere klank beschuldigt

 • augustus 15, 2018

Vlucht

 • juli 11, 2018

De Groteske Vertoning

 • april 10, 2018

Wie de duivel aait

 • september 12, 2017

De wraak van de clown

 • mei 11, 2017

Leven met de waarheid

 • april 14, 2017

Werkelijk alles

 • april 13, 2017

Lig stil, beweeg niet

 • april 8, 2017

Grote ogen van opwinding

 • april 8, 2017

Straks, dan ben ik vrij

 • april 8, 2017

Onvoorwaardelijke liefde

 • april 1, 2017

Band met de dood

 • maart 12, 2017

Gans menselijk geslacht

 • maart 10, 2017

Voor mijn zeldzame

 • januari 20, 2017

Als water en vuur

 • mei 5, 2016

Dans met de draak

 • april 10, 2016

Stille oceaan

 • december 1, 2015

Juist! Dat ben ik.

 • juli 23, 2015

Ik wil geen vrienden

 • april 5, 2015

Vermoeiend hart.

 • december 15, 2014

Viva! Ik faal.

 • mei 30, 2014

Fak!

 • januari 7, 2014

Een Dans van Reflecties

 • januari 2, 2014

H-eerlijk

 • december 11, 2013

Elvis van ’t ka…

 • juli 19, 2013

De laatste snik

 • juni 26, 2013

Ergens tussenin.

 • juni 24, 2013

Have a nice day

 • juni 18, 2013

Voor mijn Kind’ren

 • april 10, 2013

Materialistisch kwaad

 • november 6, 2012

Ga naar huis, lafaards.

 • oktober 13, 2012

Kind van glas

 • april 25, 2012

Mijn strijd is voorbij.

 • maart 18, 2012

Babylonisch Bloed

 • maart 15, 2012

Ook dat nog.

 • december 16, 2011

Waarom zou je huilen

 • december 16, 2011

Jaren

 • december 11, 2011

Heroine godverdomme

 • juni 23, 2011

Tip van het hart

 • juni 21, 2011

Zo tikt, tikte, de tijd.

 • juni 20, 2011

Het leven zoals het is

 • juni 20, 2011

Tot beneden geleden.

 • mei 31, 2011

My daddy is a cyberlover

 • maart 25, 2011

De lachende schurk

 • maart 23, 2011

Stik

 • maart 23, 2011

Zielige potentaat

 • december 13, 2010

Brakende schreeuwsels

 • december 2, 2010

De wapenfabrikant

 • oktober 6, 2010

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.  Meer info