Jean-Pascal Salomez

KKK

Triptiek Doornik

De oude Leie

Verhaal in foto’s

Tynecot

Sunflower

De Schrijver

Kunstkerk Bossuit

Spreken Vogel

Zonnebeke

Chaos

Wood abstraction

Distortions

Ghost warrior

Maks / Donovan

Tree

Vuur

Ephro

Flowers

Masks

Things

Trains

Architecture

Gotcha

Brussel

Groeiende Ongelijkheid en Roep om Verandering in Rusland

De groeiende ongelijkheid in Rusland, gekenmerkt door een schrijnende kloof tussen de rijken en de armen, en de roep om verandering worden steeds luider. Recentelijke rampen en tragedies hebben de noodzaak tot ingrijpende veranderingen benadrukt, terwijl het land worstelt met de belofte van democratie en welvaart na de val van het Sovjetregime. Poetins streven naar een persoonlijk keizerrijk heeft geleid tot desastreuze gevolgen, zowel binnenlands als internationaal, met een meedogenloze zoektocht naar macht die de behoeften van het volk negeert. Zijn retoriek wordt steeds meer als wartaal beschouwd, terwijl het Russische volk steeds vastberadener wordt in hun verlangen naar vrijheid en rechtvaardigheid. De weg naar vrijheid zal niet gemakkelijk zijn, maar met vastberadenheid en internationale steun, kan Rusland een nieuw tijdperk van inclusiviteit en welzijn tegemoet treden.

Lees Meer

Strijd tegen Bureaucratische Onderdrukking: Een Vader’s Roep

In een tijd van geopolitieke spanningen en politieke herdefiniëring, worstelt een vader met de opkomende verplichting voor zijn kinderen om te stemmen en mogelijk deel te nemen aan een dienstplichtig leger in een onzekere toekomst. Tegelijkertijd wordt zijn persoonlijke leven overhoop gehaald door bureaucratische inspecteurs die zijn privacy schenden onder het mom van wettelijke naleving. Deze vader, die zijn eigen strijd heeft gevoerd en zijn leven heeft heropgebouwd, staat nu voor een nieuwe uitdaging: hoe kan hij zijn kinderen beschermen tegen politieke en militaire verplichtingen die hij als ongewenst en gevaarlijk beschouwt?

Terwijl de vader worstelt met de autoriteiten, groeit zijn verzet tegen wat hij ziet als corruptie en machtsmisbruik in de politiek. Hij weigert toe te staan dat zijn kinderen worden geregeerd door een systeem dat hij als verderfelijk beschouwt en pleit voor verzet tegen de heersende machtsstructuren. Zijn verhaal illustreert niet alleen de persoonlijke strijd van een vader, maar ook de bredere strijd van individuen tegen bureaucratische onderdrukking en politieke onrechtvaardigheid. In een tijd van onzekerheid en verandering zoekt hij naar een manier om zijn kinderen te beschermen en te strijden voor een rechtvaardigere wereld.

Lees Meer

Draaikolk van onrust

In “De Draaikolk van Onrust” wordt de innerlijke strijd van een individu weerspiegeld te midden van een tumultueuze tijd, waarin boosheid en frustratie de overhand nemen. Op 61-jarige leeftijd wordt de protagonist plotseling geconfronteerd met een diepe zucht van onvrede tegenover het maatschappelijk bestel dat het vertrouwen lijkt te ontvluchten. Geleefd en ervaren, maar ook getekend door teleurstellingen, worstelt hij met de voortdurende confrontatie met onrecht en ongelijkheid die als een schaduw over zijn bestaan hangen. De botsing van generaties en verlies van traditionele waarden versterken het gevoel van verstoordheid in de samenleving, terwijl machteloosheid zwaar op hem drukt, als een afgrond van hopeloosheid.

Maar te midden van deze duisternis, deze innerlijke strijd, gloort geen sprankje hoop. Het gedicht roept op tot begrip, verbondenheid en verandering als antwoord op de overweldigende onrust. Hoewel de lasten van anderen niet altijd gedragen worden en erbarmen soms schaars lijkt, benadrukt het gedicht de kracht van collectieve actie en solidariteit. Het roept op tot samenwerking, niet alleen om te overleven, maar om te gedijen in een wereld die zijn beloften van vrijheid en rechtvaardigheid nakomt. “De Draaikolk van Onrust” is een emotioneel geladen uiting van de menselijke zoektocht naar betekenis te midden van chaos, en een pleidooi voor hoop te midden van duisternis.

Lees Meer

Fatanarchie

Het gedicht “Hiep hiep hoera slaakt de fatalist” portretteert een innerlijke strijd tussen pessimisme en optimisme. De fatalist, gehuld in somberheid en overtuigd van de onvermijdelijke ondergang van de wereld, ziet slechts duisternis en wanhoop om zich heen. Hij wordt echter geconfronteerd met een tegengesteld perspectief vertegenwoordigd door een kind, dat straalt van levenslust en geloof in een betere toekomst. Het kind biedt hoop en moed aan de fatalist, die aanvankelijk sceptisch is maar langzaam begint te twijfelen aan zijn pessimistische wereldbeeld.

Het gedicht onderstreept het contrast tussen de donkere visie van de fatalist en de schijnbare naïviteit van het kind, maar het toont ook de kracht van hoop en optimisme om zelfs de meest pessimistische harten te bereiken. Het symboliseert de eeuwige strijd tussen hoop en wanhoop, waarbij de menselijke geest voortdurend worstelt met de uitdagingen van het leven.

Uiteindelijk wordt de fatalist geconfronteerd met de mogelijkheid van verandering en groei, en begint hij te geloven dat er misschien toch een sprankje hoop is in de duisternis. Het gedicht eindigt met de implicatie dat de strijd tussen pessimisme en optimisme een voortdurend proces is, waarbij het belangrijk is om de moed niet te verliezen en vast te houden aan de hoop op een betere toekomst.

Lees Meer

Anarchistisch Bewustzijn: Een Neurowetenschappelijk Perspectief

Het anarchistische bewustzijn wordt steeds meer onderzocht vanuit een neurowetenschappelijk perspectief, waarbij de focus ligt op de rol van neurale processen in het vormgeven van politieke overtuigingen. Recente studies tonen aan dat politieke opvattingen diepgeworteld zijn in de werking van de hersenen, waarbij individuen met verschillende politieke overtuigingen verschillende neurale reacties vertonen bij het verwerken van politiek relevante informatie. Voorstanders van het anarchistische gedachtegoed vertonen bijvoorbeeld vaak een verhoogde activiteit in hersengebieden die geassocieerd worden met zelfbeschikking, autonomie en afkeer van autoriteit. Deze neurologische kenmerken kunnen worden beïnvloed door genetische aanleg, levenservaringen en sociale omgeving.

Neurowetenschappelijke studies tonen aan dat de ontwikkeling van politieke overtuigingen en attitudes een dynamisch proces is dat plaatsvindt gedurende het hele leven, mede dankzij neuroplasticiteit. Het erkennen van het anarchistische bewustzijn als een product van de hersenen heeft belangrijke implicaties voor ons begrip van politieke verandering en activisme, waarbij empathie, dialoog en begrip cruciaal zijn in politieke discussies en conflicten.

Door anarchistische overtuigingen vanuit een neurowetenschappelijk perspectief te bestuderen, kunnen we nieuwe inzichten verwerven in de aard van politieke ideologieën en de mechanismen achter politiek gedrag. Deze benadering opent de deur naar interdisciplinaire samenwerking tussen neurowetenschappers, politicologen en sociale wetenschappers, wat kan leiden tot een dieper begrip van de complexe relatie tussen hersenen, geest en maatschappij.

Lees Meer

Toenemende internationale spanningen escaleren naar wereldwijd conflict

Dit artikel lijkt een diepgaande analyse te bieden van het conflict tussen Oekraïne en Rusland, waarbij het Oekraïense zomeroffensief van 2023 wordt vergeleken met historische militaire operaties, met name de Duitse Operatie Citadel uit 1943. Het onderzoekt de strategieën, tactieken en geopolitieke implicaties van het conflict, gebaseerd op de expertise van Konstantin Sivkov, een vooraanstaand figuur op het gebied van militaire wetenschappen in Rusland.

De vergelijking tussen het Oekraïense offensief en Operatie Citadel werpt licht op de strategische doelen van beide partijen, waarbij wordt benadrukt hoe het Oekraïense leger probeerde de toevoerlijnen tussen Rusland en de Krim af te snijden, wat een directe uitdaging vormde voor Rusland. De analyse richt zich ook op de samenstelling en kracht van de troepen aan beide zijden, evenals de technische en strategische maatregelen die werden genomen om de verdediging te versterken.

Interessant is de vergelijking tussen de Russische en westerse militaire doctrines, waarbij wordt gesuggereerd dat het Oekraïense leger westerse modellen en doctrines heeft overgenomen, maar uiteindelijk faalde vanwege operationele tekortkomingen. Deze analyse biedt inzicht in de complexiteit van moderne oorlogsvoering en benadrukt de rol van militaire doctrine en strategie in hedendaagse conflicten.

Lees Meer

Opium Oorlogen: Een Geschiedenis van Westerse Expansie en Chinese Weerstand, en de Hedendaagse Lessen

De Opiumoorlogen tussen China en het Westen in de 19e eeuw symboliseren de botsing van verschillende machtsdynamieken en wereldbeelden. China, beschouwd als het centrum van de beschaving, werd geconfronteerd met de expansiedrang van westerse mogendheden die economische belangen nastreefden ten koste van de stabiliteit van de Chinese samenleving. De opkomst van de opiumhandel als duistere tactiek van het Westen leidde tot verwoestende gevolgen voor China, resulterend in de Opiumoorlogen en vernederende verdragen.

Deze historische lessen zijn relevant voor hedendaagse uitdagingen, zoals de wereldwijde drugshandel, waar drugs nog steeds worden gebruikt als strategisch middel door zowel statelijke als niet-statelijke actoren. De opkomst van synthetische drugs, zoals fentanyl, benadrukt de urgentie van het aanpakken van deze problematiek.

Tegelijkertijd groeit het besef van wereldburgerschap, waarbij mensen zich meer verbonden voelen met de wereld als geheel dan met nationale of continentale identiteiten. Het streven naar een wereld zonder opgelegde machtsstructuren, waar gelijkheid en vrijheid centraal staan, blijft een nobel doel.

Vooruitkijkend is zelfreflectie en het aanpakken van interne problemen essentieel voordat externe kwesties worden aangepakt. De Europese Unie kan een rol spelen in het bevorderen van positieve veranderingen op zowel nationaal als mondiaal niveau door samenwerking, verzoening en het ondersteunen van duurzame ontwikkeling. Deze inspanningen moeten oprecht zijn en niet louter worden gezien als public relations-oefeningen.

Lees Meer

Een Existentialistische Analyse van de Oorlog in Oekraïne

Het artikel biedt een diepgaande existentiële analyse van de oorlog in Oekraïne, waarbij het de nadruk legt op existentiële thema’s zoals vrijheid, keuze en authenticiteit. Het benadrukt de existentiële angst die ontstaat door de dreiging van dood en vernietiging, zowel voor soldaten als burgers. Bovendien onderzoekt het de menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid in het maken van keuzes te midden van politieke en sociale druk, en de strijd om authenticiteit te behouden in een omgeving van compromissen en dilemma’s.

Het artikel brengt ook de existentiële vragen rond solidariteit en gemeenschap naar voren, met de steun van westerse landen aan Oekraïne als voorbeeld. Het werpt de vraag op naar de aard van menselijke verbondenheid en empathie te midden van geopolitieke spanningen. Het sluit af met de waarschuwing voor een mogelijke opkomst van een nieuwe dictatuur in Europa, benadrukkend dat waakzaamheid en betrokkenheid van burgers essentieel zijn om democratische waarden te beschermen.

Echter, de vermelding van Dmitry Medvedev’s openlijke overwegingen om Kiev binnen te vallen werpt een schaduw over de hoop op vrede en stabiliteit in de regio. Zijn uitspraken illustreren de dreiging van verdere escalatie van het conflict tussen Rusland en Oekraïne, wat de alarmerende realiteit van de geopolitieke situatie onderstreept.

Over het algemeen biedt het artikel een diepgaande existentiële analyse van de oorlog in Oekraïne, waarbij het de lezers aanmoedigt om na te denken over de existentiële aspecten van het menselijk bestaan te midden van crisis en conflict.

Lees Meer

Opkomende Wereldwijde Conflicten: Een Tikkende Tijdbom

De recente geopolitieke ontwikkelingen, met name in Oekraïne en de groeiende dreiging van Rusland, werpen een schaduw over de internationale gemeenschap. Terwijl de wereld getuige is van de escalatie van conflicten en de opkomst van autoritaire regimes, worden de fundamenten van vrede en stabiliteit ernstig uitgedaagd. Het stopzetten van Amerikaanse steun aan Oekraïne en het gebrek aan eensgezindheid binnen de NAVO versterken de gevoelens van onzekerheid en machteloosheid in Europa.

Deze zorgwekkende ontwikkelingen worden nog verder versterkt door de dreiging van militaire confrontatie en de groeiende invloed van landen als China en India, die elk hun eigen geopolitieke agenda nastreven. De Arabische wereld wordt ook genoemd als een potentiële bron van instabiliteit, wat de mondiale situatie nog complexer maakt.

Te midden van deze onrust en onzekerheid, groeit de roep om een heroverweging van de mondiale politieke en economische systemen. Hoewel de openheid van de politieke wereld wordt geprezen, rijzen er steeds meer vragen over de effectiviteit van de huidige systemen in het waarborgen van vrede, veiligheid en welvaart voor alle mensen.

Deze ontwikkelingen roepen diepe zorgen op bij individuen die zich machteloos voelen tegenover de dreiging van conflicten en de opkomst van autoritaire regimes. Sommigen zoeken zelfs naar een veilig toevluchtsoord voor henzelf en hun dierbaren, terwijl ze hopeloos zijn over de toekomst van de wereld.

Lees Meer

De Duistere Neigingen van de Mens: Over Heerszucht en Onderdrukking

Deze tekst onderzoekt de duistere neigingen van de mens, waarbij verschillende perspectieven worden belicht, zoals evolutionair, psychologisch, sociaal en cultureel. Het verklaart hoe de drang naar macht en overheersing een product kan zijn van evolutionaire overlevingsstrategieën, psychologische factoren zoals narcisme en machtsmisbruik, sociale en culturele normen die dominantie aanmoedigen, en de manipulatie en angst die mensen onder dictatoriale regimes kunnen onderwerpen.

De moord op Alexei Navalny illustreert de realiteit van politieke onderdrukking en de gevaren waarmee oppositieleiders worden geconfronteerd. Het benadrukt de buitensporige macht van dictators, waardoor ze tegenstanders kunnen elimineren zonder repercussies.

De tekst onderzoekt ook de rol van religie in het bevorderen van conflicten en overheersing, en hoe het kritisch onderzoek van oude geschriften kan leiden tot een dieper begrip van spirituele en ethische concepten.

Het besluit erkent de dualiteit van de menselijke aard, waarbij individuen zowel het potentieel hebben voor grootsheid als voor destructie. Het roept op tot een voortdurende inzet voor democratie, mensenrechten en rechtvaardigheid als manieren om een betere wereld te creëren waarin alle mensen kunnen gedijen in vrede en vrijheid.

Lees Meer

Meer dan 100 Gedichten van Jean Pascal Salomez

Draaikolk van onrust

 • maart 27, 2024

Fatanarchie

 • maart 14, 2024

Velden van Vernietiging

 • februari 3, 2024

Echo’s van Verbittering

 • februari 1, 2024

In de Schaduwen van Ideeën

 • januari 3, 2024

Het jaaroverzicht gedicht

 • december 31, 2023

Flurkende Schurken

 • december 29, 2023

Schaduwen van de Ziel

 • december 15, 2023

Dwaze Dans van Herinneringen

 • december 3, 2023

Lachende Echo’s van Vrijheid

 • november 24, 2023

Betekenisloze Hoop

 • november 10, 2023

Een verlicht pad

 • oktober 25, 2023

De Dans van Strijd en Vrede

 • oktober 13, 2023

Over Koetjes en kalfjes

 • september 1, 2023

Zzzzzzzzzz…

 • juni 2, 2023

Chaos en onzekerheid

 • maart 15, 2023

Evy, de spiegel van mijn ziel.

 • februari 24, 2023

Dansend in het absurde

 • juli 12, 2022

Als een afgedankte lappenpop

 • december 7, 2019

Als ik zou kunnen dromen

 • januari 13, 2019

Punt, komma, uit!

 • december 23, 2018

Liefste

 • december 23, 2018

Iedere klank beschuldigt

 • augustus 15, 2018

Vlucht

 • juli 11, 2018

De Groteske Vertoning

 • april 10, 2018

Wie de duivel aait

 • september 12, 2017

De wraak van de clown

 • mei 11, 2017

Leven met de waarheid

 • april 14, 2017

Werkelijk alles

 • april 13, 2017

Lig stil, beweeg niet

 • april 8, 2017

Grote ogen van opwinding

 • april 8, 2017

Straks, dan ben ik vrij

 • april 8, 2017

Onvoorwaardelijke liefde

 • april 1, 2017

Band met de dood

 • maart 12, 2017

Gans menselijk geslacht

 • maart 10, 2017

Voor mijn zeldzame

 • januari 20, 2017

Als water en vuur

 • mei 5, 2016

Dans met de draak

 • april 10, 2016

Stille oceaan

 • december 1, 2015

Juist! Dat ben ik.

 • juli 23, 2015

Ik wil geen vrienden

 • april 5, 2015

Vermoeiend hart.

 • december 15, 2014

Viva! Ik faal.

 • mei 30, 2014

Fak!

 • januari 7, 2014

Een Dans van Reflecties

 • januari 2, 2014

H-eerlijk

 • december 11, 2013

Elvis van ’t ka…

 • juli 19, 2013

De laatste snik

 • juni 26, 2013

Ergens tussenin.

 • juni 24, 2013

Have a nice day

 • juni 18, 2013

Voor mijn Kind’ren

 • april 10, 2013

Materialistisch kwaad

 • november 6, 2012

Ga naar huis, lafaards.

 • oktober 13, 2012

Kind van glas

 • april 25, 2012

Mijn strijd is voorbij.

 • maart 18, 2012

Babylonisch Bloed

 • maart 15, 2012

Ook dat nog.

 • december 16, 2011

Waarom zou je huilen

 • december 16, 2011

Jaren

 • december 11, 2011

Heroine godverdomme

 • juni 23, 2011

Tip van het hart

 • juni 21, 2011

Zo tikt, tikte, de tijd.

 • juni 20, 2011

Het leven zoals het is

 • juni 20, 2011

Tot beneden geleden.

 • mei 31, 2011

My daddy is a cyberlover

 • maart 25, 2011

De lachende schurk

 • maart 23, 2011

Stik

 • maart 23, 2011

Zielige potentaat

 • december 13, 2010

Brakende schreeuwsels

 • december 2, 2010

De wapenfabrikant

 • oktober 6, 2010

Nooit eer

 • oktober 1, 2010

Ingepakt

 • oktober 1, 2010

Het ego circus

 • oktober 1, 2010

Miss heroïne

 • oktober 1, 2010

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.  Meer info