Jean-Pascal Salomez

KKK

Triptiek Doornik

De oude Leie

Verhaal in foto’s

Tynecot

Sunflower

De Schrijver

Kunstkerk Bossuit

Spreken Vogel

Zonnebeke

Chaos

Wood abstraction

Distortions

Ghost warrior

Maks / Donovan

Tree

Vuur

Ephro

Flowers

Masks

Things

Trains

Architecture

Gotcha

Brussel

Een Existentialistische Analyse van de Oorlog in Oekraïne

Het artikel biedt een diepgaande existentiële analyse van de oorlog in Oekraïne, waarbij het de nadruk legt op existentiële thema’s zoals vrijheid, keuze en authenticiteit. Het benadrukt de existentiële angst die ontstaat door de dreiging van dood en vernietiging, zowel voor soldaten als burgers. Bovendien onderzoekt het de menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid in het maken van keuzes te midden van politieke en sociale druk, en de strijd om authenticiteit te behouden in een omgeving van compromissen en dilemma’s.

Het artikel brengt ook de existentiële vragen rond solidariteit en gemeenschap naar voren, met de steun van westerse landen aan Oekraïne als voorbeeld. Het werpt de vraag op naar de aard van menselijke verbondenheid en empathie te midden van geopolitieke spanningen. Het sluit af met de waarschuwing voor een mogelijke opkomst van een nieuwe dictatuur in Europa, benadrukkend dat waakzaamheid en betrokkenheid van burgers essentieel zijn om democratische waarden te beschermen.

Echter, de vermelding van Dmitry Medvedev’s openlijke overwegingen om Kiev binnen te vallen werpt een schaduw over de hoop op vrede en stabiliteit in de regio. Zijn uitspraken illustreren de dreiging van verdere escalatie van het conflict tussen Rusland en Oekraïne, wat de alarmerende realiteit van de geopolitieke situatie onderstreept.

Over het algemeen biedt het artikel een diepgaande existentiële analyse van de oorlog in Oekraïne, waarbij het de lezers aanmoedigt om na te denken over de existentiële aspecten van het menselijk bestaan te midden van crisis en conflict.

Lees Meer

Opkomende Wereldwijde Conflicten: Een Tikkende Tijdbom

De recente geopolitieke ontwikkelingen, met name in Oekraïne en de groeiende dreiging van Rusland, werpen een schaduw over de internationale gemeenschap. Terwijl de wereld getuige is van de escalatie van conflicten en de opkomst van autoritaire regimes, worden de fundamenten van vrede en stabiliteit ernstig uitgedaagd. Het stopzetten van Amerikaanse steun aan Oekraïne en het gebrek aan eensgezindheid binnen de NAVO versterken de gevoelens van onzekerheid en machteloosheid in Europa.

Deze zorgwekkende ontwikkelingen worden nog verder versterkt door de dreiging van militaire confrontatie en de groeiende invloed van landen als China en India, die elk hun eigen geopolitieke agenda nastreven. De Arabische wereld wordt ook genoemd als een potentiële bron van instabiliteit, wat de mondiale situatie nog complexer maakt.

Te midden van deze onrust en onzekerheid, groeit de roep om een heroverweging van de mondiale politieke en economische systemen. Hoewel de openheid van de politieke wereld wordt geprezen, rijzen er steeds meer vragen over de effectiviteit van de huidige systemen in het waarborgen van vrede, veiligheid en welvaart voor alle mensen.

Deze ontwikkelingen roepen diepe zorgen op bij individuen die zich machteloos voelen tegenover de dreiging van conflicten en de opkomst van autoritaire regimes. Sommigen zoeken zelfs naar een veilig toevluchtsoord voor henzelf en hun dierbaren, terwijl ze hopeloos zijn over de toekomst van de wereld.

Lees Meer

De Duistere Neigingen van de Mens: Over Heerszucht en Onderdrukking

Deze tekst onderzoekt de duistere neigingen van de mens, waarbij verschillende perspectieven worden belicht, zoals evolutionair, psychologisch, sociaal en cultureel. Het verklaart hoe de drang naar macht en overheersing een product kan zijn van evolutionaire overlevingsstrategieën, psychologische factoren zoals narcisme en machtsmisbruik, sociale en culturele normen die dominantie aanmoedigen, en de manipulatie en angst die mensen onder dictatoriale regimes kunnen onderwerpen.

De moord op Alexei Navalny illustreert de realiteit van politieke onderdrukking en de gevaren waarmee oppositieleiders worden geconfronteerd. Het benadrukt de buitensporige macht van dictators, waardoor ze tegenstanders kunnen elimineren zonder repercussies.

De tekst onderzoekt ook de rol van religie in het bevorderen van conflicten en overheersing, en hoe het kritisch onderzoek van oude geschriften kan leiden tot een dieper begrip van spirituele en ethische concepten.

Het besluit erkent de dualiteit van de menselijke aard, waarbij individuen zowel het potentieel hebben voor grootsheid als voor destructie. Het roept op tot een voortdurende inzet voor democratie, mensenrechten en rechtvaardigheid als manieren om een betere wereld te creëren waarin alle mensen kunnen gedijen in vrede en vrijheid.

Lees Meer

De Kunst van Voorspelling: Analyse van het Anticiperen op Toekomstige Gebeurtenissen

In een tijd van toenemende complexiteit en onzekerheid in de wereld, hebben sommige individuen het vermogen om toekomstige gebeurtenissen met opmerkelijke nauwkeurigheid te voorspellen. Dit vermogen, dat vaak wordt toegeschreven aan een combinatie van diepgaande kennis, observatie en analyse van de wereldwijde actualiteit, staat centraal in de kunst van voorspelling. Het is niet alleen gebaseerd op oppervlakkige trends die circuleren op sociale mediaplatforms, maar vereist een grondige studie van diverse bronnen en informatie.

Succesvolle voorspellingen komen voort uit een grondige kennis van de wereldwijde actualiteit, het volgen van betrouwbare nieuwsbronnen, en het begrijpen van historische patronen en trends op politiek, economisch en sociaal gebied. Het vereist ook scherp observatievermogen om subtiele veranderingen en patronen waar te nemen die anderen misschien over het hoofd zien. Daarnaast is een analytische geest essentieel om informatie te evalueren, te interpreteren en te verbinden, waarbij oorzakelijke verbanden worden geïdentificeerd en verschillende mogelijke uitkomsten worden afgewogen.

Flexibiliteit en openheid voor nieuwe informatie zijn ook cruciaal, omdat voorspellingen voortdurend moeten worden bijgesteld in het licht van nieuwe gegevens. Door deze vaardigheden te cultiveren en toe te passen, kunnen individuen beter in staat zijn om de onzekere toekomst tegemoet te treden met een zekere mate van anticipatie en begrip.

Als afsluitende noot benadrukt de auteur dat zijn benadering van schrijven en analyseren niet draait om het claimen van alwetendheid, maar eerder om het verkennen van ideeën en het vormen van een uniek perspectief op de wereld. Zijn proces omvat het verzamelen van informatie uit diverse bronnen en het delen van zijn persoonlijke ontdekkingsreis via zijn website, www.jeanpascalsalomez.com, in de hoop bij te dragen aan het intellectuele discours en anderen aan te moedigen om kritisch na te denken over de wereld om hen heen.

Lees Meer

Op zoek naar Waarheid: De Invloed van Sociale Conditionering op Ons Geweten

De tekst verkent de complexiteit van vrije meningsuiting en de invloed van sociale conditionering op onze overtuigingen en gedragingen. Het begint met een introspectie over Europa, Amerika en de politieke dynamiek tussen hen, waarbij de auteur zich zorgen maakt over de illusie van vrije meningsuiting. Deze zorgen worden verder verkend door de constatering dat we allemaal beïnvloed worden door gangbare normen van ons geweten, die gevormd worden door sociale conditionering en culturele invloeden.

Vanuit diverse filosofische perspectieven worden benaderingen voorgesteld om vrije meningsuiting te verbeteren. Deze omvatten liberale voorstellen voor wettelijke garanties, kritische theorieën gericht op het blootleggen van machtsdynamieken, utilitaristische beleidsmaatregelen ter maximalisatie van sociale voordelen, deugdethische benaderingen gericht op het cultiveren van deugden, en feministische filosofieën die de specifieke uitdagingen van gemarginaliseerde groepen aanpakken.

De tekst benadrukt het belang van kritisch denken over onze overtuigingen en het bewustzijn van sociale conditionering bij het vormen van ons geweten. Het eindigt met een reflectie op de zoektocht naar waarheid en vrijheid te midden van de complexe dans tussen autonomie en manipulatie, waarbij de menselijke aard wordt onderzocht in relatie tot externe invloeden. Door bewustwording van sociale conditionering kunnen individuen streven naar een authentieke uitdrukking van hun geweten, wat kan bijdragen aan een meer ethische en rechtvaardige samenleving.

Lees Meer

Dansje van Woorden: Een Ode aan de Verbeelding

De tekst van Jean-Pascal Salomez is een filosofische verhandeling die de complexiteit van menselijk gedrag en de diversiteit ervan onderzoekt. De auteur beschrijft zijn fascinatie voor het menselijk raadsel en zijn pogingen om gedragsverandering te bewerkstelligen door middel van woorden en beelden.

Hij benadrukt de rol van individuele verschillen, culturele en sociale invloeden, evenals psychologische mechanismen bij het vormgeven van gedrag. De tekst pleit voor een multidisciplinaire benadering om het menselijk gedrag te begrijpen en de vele lagen ervan te analyseren.

Daarnaast reflecteert de tekst op de persoonlijke ervaringen van de auteur en zijn positie als buitenstaander in de maatschappij. Hij erkent de complexiteit van het leven en de eindeloze dans van het bestaan, waarin hij zijn eigen pad volgt met gratie en stijl.

De auteur werpt ook een kritische blik op de politieke situatie in België en de mogelijke toekomstperspectieven. Hij uit zijn zorgen over de opkomst van mensen met dictatoriale neigingen en de dreiging van conflicten zoals de derde wereldoorlog. Daarnaast bekritiseert hij het gebrek aan diepgang in de politieke betrokkenheid van de meeste mensen en de prioriteiten van de overheid.

De tekst eindigt met een bezorgde noot over de toekomst, waarin de auteur voorspelt dat onze kinderen waarschijnlijk aan het front zullen moeten vechten. Hij benadrukt het belang van het blijven stellen van kritische vragen en het blijven zoeken naar antwoorden in een wereld die steeds complexer wordt.

Lees Meer

De Ambiguïteit van het Leven: Reflecties op Chaos en Verwondering in een Vreemde Wereld

In een wereld van tegenstrijdigheden en verrassingen, waar de Flakka-epidemie verontrustend blijft, bevindt de verteller zich plotseling in een kalme setting in Roeselare, genietend van koffie met gebak. Echter, zelfs te midden van deze alledaagse activiteit kan de chaos van het leven toeslaan. Terwijl hij nadenkt over de voortdurende bureaucratische rompslomp, valt zijn oog op recent geplante bomen in de betonnen jungle van de stad. Verbaasd over dit teken van vergroening, benadert hij een werker om meer te weten te komen over de boomsoorten, maar wordt verward wanneer blijkt dat de bomen er al acht jaar staan. Deze ervaring veroorzaakt twijfel en verwarring over de perceptie van de realiteit.

Het besef dat anderen misschien ook de realiteit uit het oog verliezen, dringt zich op wanneer de verteller om zich heen kijkt en jonge aanplantingen ziet. Dit brengt hem tot het inzicht dat zelfs de meest alledaagse situaties verstoord kunnen worden door vreemde en onverklaarbare gebeurtenissen. De verteller concludeert dat we allemaal slachtoffers zijn van de chaotische maatschappij, gevangen tussen de harde realiteit en de vervormde perceptie van de wereld om ons heen. In een tijd waarin zelfs de meest elementaire feiten in twijfel worden getrokken, is het geen wonder dat we ons soms afvragen of we wel echt bij zinnen zijn in deze gekke wereld.

Lees Meer

Dromen en Bedrogen Werkelijkheden

“Dromen en Bedrogen Werkelijkheden” is een poëtische verkenning van de dualiteit tussen dromen en realiteit. Het gedicht schetst een beeld van een verborgen wereld waarin dromen en illusies samensmelten met de harde werkelijkheid. In deze wereld fungeren dromen als lichtpuntjes in de duisternis, maar worden ze ook bedreigd door de schaduwen van bedrog die zich subtiel vermengen met de realiteit.

De dichter portretteert deze verborgen wereld als een mysterieus domein waarin dromen gedijen maar ook kwetsbaar zijn voor bedrog. Illusies worden voorgesteld als schimmige figuren die dansen in het licht, wat resulteert in een complexe weergave van de menselijke psyche. Het gedicht benadrukt de eeuwige strijd tussen dromen en bedrog, waarbij de werkelijkheid vaak verdraaid en misvormd wordt.

Desondanks blijft de verborgen wereld een bron van inspiratie en verlangen, waarin de mens voortdurend op zoek is naar betekenis en waarheid. Het gedicht verkent de cyclus van hoop en teleurstelling die gepaard gaat met het najagen van dromen in een wereld van bedrog. Door deze complexe dans van dromen en realiteit weeft het leven zijn intrigerende patroon, waarin de mens zijn weg zoekt te midden van licht en duisternis.

Lees Meer

Sterrenstof in het Niets: Een Absurde Dans van Betekenisloosheid

Het verhaal begint met een beschrijving van een surrealistisch landschap, waar woorden dansen als losse kralen op een ketting van betekenisloosheid. De protagonist koestert een zinloos verlangen om een ster te zijn in een hemel van leegte, gedreven door de dwaze impulsen van het nutteloze. De sterren lijken te grinniken om dit belachelijke verlangen, wat de absurditeit van de situatie benadrukt. Het “nu” wordt geanalyseerd als een vluchtig moment tussen het verleden en de toekomst, een niemandsland voor dwazen en dromers.

Ondanks de betekenisloosheid van het bestaan, blijft het verlangen naar sterrendom voortduren als een grotesk masker op het gezicht van absurditeit. De protagonist stelt dat de waarheid misschien niet in woorden ligt, maar in de stilte tussen hen in, en dat het stellen van vragen een daad van moed is.

Het verhaal eindigt met een besluit van de protagonist om niet langer deel te nemen aan de schijnvertoning van het absurde, maar terug te keren naar de realiteit van het alledaagse leven. Uiteindelijk vindt hij vrede en vervulling in het accepteren van het leven zoals het is, los van externe erkenning of roem.

Het verhaal lijkt een filosofische mijmering te zijn over de betekenis van het bestaan, waarin de auteur worstelt met existentiële vraagstukken en uiteindelijk tot een soort van innerlijke verlichting komt.

Lees Meer

De Filosofische Overdenkingen van een Ongelukkige Patstelling: Reflecties op de Oorlog in Oekraïne

Oekraïne: De Ontregelde Oorlog tussen Realiteit en Illusie” presenteert een machiavellistisch perspectief op het conflict tussen Oekraïne en Rusland, waarbij de nadruk ligt op de manipulatieve spelletjes en strategische misleiding die beide partijen inzetten. Het artikel benadrukt de illusies die Oekraïne koestert over een triomfantelijke overwinning, terwijl het in werkelijkheid geconfronteerd wordt met strategische impotentie en interne verdeeldheid. Aan de andere kant wordt Rusland afgeschilderd als meester van manipulatie en machtsspelletjes, die de chaos van oorlog omarmt om zijn invloedssfeer uit te breiden. Filosofisch gezien roept het artikel op tot een heroverweging van de aard van macht en realiteit, waarbij de grenzen tussen waarheid en illusie vervagen te midden van het geopolitieke theater.

“Europa’s Hoogmoed: Een Oproep tot Ontwaken in Tijden van Dreigend Conflict” waarschuwt voor de hoogmoed van Europese regeringen die de mensheid in een oorlogsdraaikolk lijken te duwen. Het beschrijft Europa’s blinde arrogantie en het gebrek aan realiteitszin ten opzichte van de groeiende dreiging van conflict. De oproep tot ontwaken benadrukt het belang van het heroverwegen van de koers richting vrede en diplomatie, en het afzweren van roekeloos verlangen naar macht. Het artikel spoort aan tot actie om de fouten uit het verleden niet te herhalen en te streven naar een wereld waar vrede en welvaart domineren boven oorlog en vernietiging.

Lees Meer

Meer dan 100 Gedichten van Jean Pascal Salomez

Velden van Vernietiging

 • februari 3, 2024

Echo’s van Verbittering

 • februari 1, 2024

In de Schaduwen van Ideeën

 • januari 3, 2024

Het jaaroverzicht gedicht

 • december 31, 2023

Flurkende Schurken

 • december 29, 2023

Schaduwen van de Ziel

 • december 15, 2023

Dwaze Dans van Herinneringen

 • december 3, 2023

Lachende Echo’s van Vrijheid

 • november 24, 2023

Betekenisloze Hoop

 • november 10, 2023

Een verlicht pad

 • oktober 25, 2023

De Dans van Strijd en Vrede

 • oktober 13, 2023

Over Koetjes en kalfjes

 • september 1, 2023

Zzzzzzzzzz…

 • juni 2, 2023

Chaos en onzekerheid

 • maart 15, 2023

Evy, de spiegel van mijn ziel.

 • februari 24, 2023

Dansend in het absurde

 • juli 12, 2022

Als een afgedankte lappenpop

 • december 7, 2019

Als ik zou kunnen dromen

 • januari 13, 2019

Punt, komma, uit!

 • december 23, 2018

Liefste

 • december 23, 2018

Iedere klank beschuldigt

 • augustus 15, 2018

Vlucht

 • juli 11, 2018

De Groteske Vertoning

 • april 10, 2018

Wie de duivel aait

 • september 12, 2017

De wraak van de clown

 • mei 11, 2017

Leven met de waarheid

 • april 14, 2017

Werkelijk alles

 • april 13, 2017

Lig stil, beweeg niet

 • april 8, 2017

Grote ogen van opwinding

 • april 8, 2017

Straks, dan ben ik vrij

 • april 8, 2017

Onvoorwaardelijke liefde

 • april 1, 2017

Band met de dood

 • maart 12, 2017

Gans menselijk geslacht

 • maart 10, 2017

Voor mijn zeldzame

 • januari 20, 2017

Als water en vuur

 • mei 5, 2016

Dans met de draak

 • april 10, 2016

Stille oceaan

 • december 1, 2015

Juist! Dat ben ik.

 • juli 23, 2015

Ik wil geen vrienden

 • april 5, 2015

Vermoeiend hart.

 • december 15, 2014

Viva! Ik faal.

 • mei 30, 2014

Fak!

 • januari 7, 2014

Een Dans van Reflecties

 • januari 2, 2014

H-eerlijk

 • december 11, 2013

Elvis van ’t ka…

 • juli 19, 2013

De laatste snik

 • juni 26, 2013

Ergens tussenin.

 • juni 24, 2013

Have a nice day

 • juni 18, 2013

Voor mijn Kind’ren

 • april 10, 2013

Materialistisch kwaad

 • november 6, 2012

Ga naar huis, lafaards.

 • oktober 13, 2012

Kind van glas

 • april 25, 2012

Mijn strijd is voorbij.

 • maart 18, 2012

Babylonisch Bloed

 • maart 15, 2012

Ook dat nog.

 • december 16, 2011

Waarom zou je huilen

 • december 16, 2011

Jaren

 • december 11, 2011

Heroine godverdomme

 • juni 23, 2011

Tip van het hart

 • juni 21, 2011

Zo tikt, tikte, de tijd.

 • juni 20, 2011

Het leven zoals het is

 • juni 20, 2011

Tot beneden geleden.

 • mei 31, 2011

My daddy is a cyberlover

 • maart 25, 2011

De lachende schurk

 • maart 23, 2011

Stik

 • maart 23, 2011

Zielige potentaat

 • december 13, 2010

Brakende schreeuwsels

 • december 2, 2010

De wapenfabrikant

 • oktober 6, 2010

Nooit eer

 • oktober 1, 2010

Ingepakt

 • oktober 1, 2010

Het ego circus

 • oktober 1, 2010

Miss heroïne

 • oktober 1, 2010

Marco

 • januari 27, 2010

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.  Meer info