Jean-Pascal Salomez
Een Epistel van Woede: Onze Wereld in Chaos en Conflict

De wereld waarin wij leven wordt gekenmerkt door chaos en onrecht veroorzaakt door cynische machtshebbers die de aarde als hun schaakbord beschouwen. Leiders zonder ziel voeren eindeloze oorlogen en vernietigen talloze levens, terwijl hun eigen volk lijdt onder armoede, werkloosheid en honger. Deze grootmachten spelen geopolitieke spelletjes en zenden miljarden naar oorlogsgebieden, terwijl de gewone mensen honger lijden en hun toekomst onzeker is.

Mensen, het is tijd om wakker te worden. Wij, het volk, moeten ons losmaken van deze krankzinnige spelletjes en ons verenigen in vrede en rechtvaardigheid. Vechten is niet goed, het moet verboden worden. Oorlogen zijn een absurde nachtmerrie die alleen maar meer haat en verdriet creëren.

Armoede en hongersnood drukken zwaar op de wereld, met miljoenen mensen die in stilte lijden terwijl multinationals hun winsten oppotten. Gaza, Syrië, Jemen, Afghanistan en Oekraïne zijn slechts enkele voorbeelden van plaatsen waar de vlammen van oorlog onophoudelijk branden. Daarnaast staan potentiële conflicten met China en Noord-Korea te dreigen.

Vladimir Poetin en andere geopolitieke actoren, zoals China en Noord-Korea, spelen een gevaarlijk spel van bloedvergieten en chaos. De dreiging is reëel, en we moeten de ogen openen voor de groeiende spanningen tussen de democratische wereld en het autoritaire Chinese regime. Als we de dreiging onderschatten, kunnen onze democratische waarden en vrijheden verloren gaan.

Dit is een oproep aan de mensheid om onze ogen te openen en te vechten voor onze waarden, vrijheid en toekomst. Laten we met vastberadenheid en eenheid onze stem laten horen en onze leiders ter verantwoording roepen. Het is tijd om op te staan en te strijden voor wat juist is.

Lees Meer

Een Roep om Verandering: Kapitalisme en Onrecht

Europa staat voor tal van uitdagingen die voortkomen uit groeiende ongelijkheid, kapitalistische dictatuur en een toenemend gevoel van onbehagen. Oorlogen en financiële lasten drukken op de samenleving, terwijl lonen en uitkeringen slinken en gezondheidszorg onbetaalbaar wordt. Zelfs in ontwikkelde landen stapelen rekeningen zich op voor werkende mensen onder onzekere arbeidsomstandigheden. Een klein aantal kapitalisten bezit enorm veel rijkdom, terwijl miljoenen gedwongen worden te vluchten voor rampen en geweld. De pandemie en klimaatcrises benadrukken de tekortkomingen van het kapitalisme in het waarborgen van basisbehoeften en bescherming. Kapitalisten eisen belastingvoordelen en drukken hun verliezen af op de gemeenschap, terwijl politici toegeven aan hun dictaten. Een overgang naar hernieuwbare energie vereist enorme investeringen die ook kunnen worden gebruikt voor sociale voorzieningen en armoedebestrijding. Het is tijd om de rode loper uit te rollen voor mensen, niet voor kapitalisten, en te streven naar een Europa gebaseerd op solidariteit, gelijkheid en duurzaamheid om een rechtvaardigere toekomst te bouwen.

Lees Meer

Groeiende Ongelijkheid en Roep om Verandering in Rusland

De groeiende ongelijkheid in Rusland, gekenmerkt door een schrijnende kloof tussen de rijken en de armen, en de roep om verandering worden steeds luider. Recentelijke rampen en tragedies hebben de noodzaak tot ingrijpende veranderingen benadrukt, terwijl het land worstelt met de belofte van democratie en welvaart na de val van het Sovjetregime. Poetins streven naar een persoonlijk keizerrijk heeft geleid tot desastreuze gevolgen, zowel binnenlands als internationaal, met een meedogenloze zoektocht naar macht die de behoeften van het volk negeert. Zijn retoriek wordt steeds meer als wartaal beschouwd, terwijl het Russische volk steeds vastberadener wordt in hun verlangen naar vrijheid en rechtvaardigheid. De weg naar vrijheid zal niet gemakkelijk zijn, maar met vastberadenheid en internationale steun, kan Rusland een nieuw tijdperk van inclusiviteit en welzijn tegemoet treden.

Lees Meer

Toenemende internationale spanningen escaleren naar wereldwijd conflict

Dit artikel lijkt een diepgaande analyse te bieden van het conflict tussen Oekraïne en Rusland, waarbij het Oekraïense zomeroffensief van 2023 wordt vergeleken met historische militaire operaties, met name de Duitse Operatie Citadel uit 1943. Het onderzoekt de strategieën, tactieken en geopolitieke implicaties van het conflict, gebaseerd op de expertise van Konstantin Sivkov, een vooraanstaand figuur op het gebied van militaire wetenschappen in Rusland.

De vergelijking tussen het Oekraïense offensief en Operatie Citadel werpt licht op de strategische doelen van beide partijen, waarbij wordt benadrukt hoe het Oekraïense leger probeerde de toevoerlijnen tussen Rusland en de Krim af te snijden, wat een directe uitdaging vormde voor Rusland. De analyse richt zich ook op de samenstelling en kracht van de troepen aan beide zijden, evenals de technische en strategische maatregelen die werden genomen om de verdediging te versterken.

Interessant is de vergelijking tussen de Russische en westerse militaire doctrines, waarbij wordt gesuggereerd dat het Oekraïense leger westerse modellen en doctrines heeft overgenomen, maar uiteindelijk faalde vanwege operationele tekortkomingen. Deze analyse biedt inzicht in de complexiteit van moderne oorlogsvoering en benadrukt de rol van militaire doctrine en strategie in hedendaagse conflicten.

Lees Meer

Een Existentialistische Analyse van de Oorlog in Oekraïne

Het artikel biedt een diepgaande existentiële analyse van de oorlog in Oekraïne, waarbij het de nadruk legt op existentiële thema’s zoals vrijheid, keuze en authenticiteit. Het benadrukt de existentiële angst die ontstaat door de dreiging van dood en vernietiging, zowel voor soldaten als burgers. Bovendien onderzoekt het de menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid in het maken van keuzes te midden van politieke en sociale druk, en de strijd om authenticiteit te behouden in een omgeving van compromissen en dilemma’s.

Het artikel brengt ook de existentiële vragen rond solidariteit en gemeenschap naar voren, met de steun van westerse landen aan Oekraïne als voorbeeld. Het werpt de vraag op naar de aard van menselijke verbondenheid en empathie te midden van geopolitieke spanningen. Het sluit af met de waarschuwing voor een mogelijke opkomst van een nieuwe dictatuur in Europa, benadrukkend dat waakzaamheid en betrokkenheid van burgers essentieel zijn om democratische waarden te beschermen.

Echter, de vermelding van Dmitry Medvedev’s openlijke overwegingen om Kiev binnen te vallen werpt een schaduw over de hoop op vrede en stabiliteit in de regio. Zijn uitspraken illustreren de dreiging van verdere escalatie van het conflict tussen Rusland en Oekraïne, wat de alarmerende realiteit van de geopolitieke situatie onderstreept.

Over het algemeen biedt het artikel een diepgaande existentiële analyse van de oorlog in Oekraïne, waarbij het de lezers aanmoedigt om na te denken over de existentiële aspecten van het menselijk bestaan te midden van crisis en conflict.

Lees Meer

Opkomende Wereldwijde Conflicten: Een Tikkende Tijdbom

De recente geopolitieke ontwikkelingen, met name in Oekraïne en de groeiende dreiging van Rusland, werpen een schaduw over de internationale gemeenschap. Terwijl de wereld getuige is van de escalatie van conflicten en de opkomst van autoritaire regimes, worden de fundamenten van vrede en stabiliteit ernstig uitgedaagd. Het stopzetten van Amerikaanse steun aan Oekraïne en het gebrek aan eensgezindheid binnen de NAVO versterken de gevoelens van onzekerheid en machteloosheid in Europa.

Deze zorgwekkende ontwikkelingen worden nog verder versterkt door de dreiging van militaire confrontatie en de groeiende invloed van landen als China en India, die elk hun eigen geopolitieke agenda nastreven. De Arabische wereld wordt ook genoemd als een potentiële bron van instabiliteit, wat de mondiale situatie nog complexer maakt.

Te midden van deze onrust en onzekerheid, groeit de roep om een heroverweging van de mondiale politieke en economische systemen. Hoewel de openheid van de politieke wereld wordt geprezen, rijzen er steeds meer vragen over de effectiviteit van de huidige systemen in het waarborgen van vrede, veiligheid en welvaart voor alle mensen.

Deze ontwikkelingen roepen diepe zorgen op bij individuen die zich machteloos voelen tegenover de dreiging van conflicten en de opkomst van autoritaire regimes. Sommigen zoeken zelfs naar een veilig toevluchtsoord voor henzelf en hun dierbaren, terwijl ze hopeloos zijn over de toekomst van de wereld.

Lees Meer

De Duistere Neigingen van de Mens: Over Heerszucht en Onderdrukking

Deze tekst onderzoekt de duistere neigingen van de mens, waarbij verschillende perspectieven worden belicht, zoals evolutionair, psychologisch, sociaal en cultureel. Het verklaart hoe de drang naar macht en overheersing een product kan zijn van evolutionaire overlevingsstrategieën, psychologische factoren zoals narcisme en machtsmisbruik, sociale en culturele normen die dominantie aanmoedigen, en de manipulatie en angst die mensen onder dictatoriale regimes kunnen onderwerpen.

De moord op Alexei Navalny illustreert de realiteit van politieke onderdrukking en de gevaren waarmee oppositieleiders worden geconfronteerd. Het benadrukt de buitensporige macht van dictators, waardoor ze tegenstanders kunnen elimineren zonder repercussies.

De tekst onderzoekt ook de rol van religie in het bevorderen van conflicten en overheersing, en hoe het kritisch onderzoek van oude geschriften kan leiden tot een dieper begrip van spirituele en ethische concepten.

Het besluit erkent de dualiteit van de menselijke aard, waarbij individuen zowel het potentieel hebben voor grootsheid als voor destructie. Het roept op tot een voortdurende inzet voor democratie, mensenrechten en rechtvaardigheid als manieren om een betere wereld te creëren waarin alle mensen kunnen gedijen in vrede en vrijheid.

Lees Meer

Dansje van Woorden: Een Ode aan de Verbeelding

De tekst van Jean-Pascal Salomez is een filosofische verhandeling die de complexiteit van menselijk gedrag en de diversiteit ervan onderzoekt. De auteur beschrijft zijn fascinatie voor het menselijk raadsel en zijn pogingen om gedragsverandering te bewerkstelligen door middel van woorden en beelden.

Hij benadrukt de rol van individuele verschillen, culturele en sociale invloeden, evenals psychologische mechanismen bij het vormgeven van gedrag. De tekst pleit voor een multidisciplinaire benadering om het menselijk gedrag te begrijpen en de vele lagen ervan te analyseren.

Daarnaast reflecteert de tekst op de persoonlijke ervaringen van de auteur en zijn positie als buitenstaander in de maatschappij. Hij erkent de complexiteit van het leven en de eindeloze dans van het bestaan, waarin hij zijn eigen pad volgt met gratie en stijl.

De auteur werpt ook een kritische blik op de politieke situatie in België en de mogelijke toekomstperspectieven. Hij uit zijn zorgen over de opkomst van mensen met dictatoriale neigingen en de dreiging van conflicten zoals de derde wereldoorlog. Daarnaast bekritiseert hij het gebrek aan diepgang in de politieke betrokkenheid van de meeste mensen en de prioriteiten van de overheid.

De tekst eindigt met een bezorgde noot over de toekomst, waarin de auteur voorspelt dat onze kinderen waarschijnlijk aan het front zullen moeten vechten. Hij benadrukt het belang van het blijven stellen van kritische vragen en het blijven zoeken naar antwoorden in een wereld die steeds complexer wordt.

Lees Meer

De Filosofische Overdenkingen van een Ongelukkige Patstelling: Reflecties op de Oorlog in Oekraïne

Oekraïne: De Ontregelde Oorlog tussen Realiteit en Illusie” presenteert een machiavellistisch perspectief op het conflict tussen Oekraïne en Rusland, waarbij de nadruk ligt op de manipulatieve spelletjes en strategische misleiding die beide partijen inzetten. Het artikel benadrukt de illusies die Oekraïne koestert over een triomfantelijke overwinning, terwijl het in werkelijkheid geconfronteerd wordt met strategische impotentie en interne verdeeldheid. Aan de andere kant wordt Rusland afgeschilderd als meester van manipulatie en machtsspelletjes, die de chaos van oorlog omarmt om zijn invloedssfeer uit te breiden. Filosofisch gezien roept het artikel op tot een heroverweging van de aard van macht en realiteit, waarbij de grenzen tussen waarheid en illusie vervagen te midden van het geopolitieke theater.

“Europa’s Hoogmoed: Een Oproep tot Ontwaken in Tijden van Dreigend Conflict” waarschuwt voor de hoogmoed van Europese regeringen die de mensheid in een oorlogsdraaikolk lijken te duwen. Het beschrijft Europa’s blinde arrogantie en het gebrek aan realiteitszin ten opzichte van de groeiende dreiging van conflict. De oproep tot ontwaken benadrukt het belang van het heroverwegen van de koers richting vrede en diplomatie, en het afzweren van roekeloos verlangen naar macht. Het artikel spoort aan tot actie om de fouten uit het verleden niet te herhalen en te streven naar een wereld waar vrede en welvaart domineren boven oorlog en vernietiging.

Lees Meer

Een Filosofische Reflectie op een Verijdelde Aanslag op de Krim

Het artikel werpt inderdaad belangrijke vragen op over macht, rechtvaardigheid en moraliteit in het kader van geopolitieke conflicten. Het belicht de spanning tussen de verantwoordelijkheid van staten om hun burgers te beschermen en de universele morele plicht om geweld te vermijden en menselijk leven te respecteren. Het wijst ook op de ironie dat degenen die beweren de wet te handhaven soms dezelfde tactieken gebruiken als degenen die ze bestrijden.

De analyse moedigt lezers aan tot reflectie en nodigt uit om na te denken over de ethische dilemma’s die gepaard gaan met internationale betrekkingen. Het herinnert ons eraan dat de keuzes die we maken niet alleen de loop van de geschiedenis bepalen, maar ook onze menselijkheid weerspiegelen.

Het is van cruciaal belang dat we ons bewust zijn van de complexiteit van de geopolitieke realiteit en de impact die dit heeft op onze wereld. Door kritisch na te denken over deze kwesties, kunnen we een dieper begrip ontwikkelen van de krachten die de internationale arena vormgeven en kunnen we streven naar een meer rechtvaardige en vreedzame wereldorde.

Lees Meer

Meer dan 100 Gedichten van Jean Pascal Salomez

Kleurenzee van Anarchie

 • juni 18, 2024

Draaikolk van onrust

 • maart 27, 2024

Fatanarchie

 • maart 14, 2024

Velden van Vernietiging

 • februari 3, 2024

Echo’s van Verbittering

 • februari 1, 2024

In de Schaduwen van Ideeën

 • januari 3, 2024

Het jaaroverzicht gedicht

 • december 31, 2023

Flurkende Schurken

 • december 29, 2023

Schaduwen van de Ziel

 • december 15, 2023

Dwaze Dans van Herinneringen

 • december 3, 2023

Lachende Echo’s van Vrijheid

 • november 24, 2023

Betekenisloze Hoop

 • november 10, 2023

Een verlicht pad

 • oktober 25, 2023

De Dans van Strijd en Vrede

 • oktober 13, 2023

Over Koetjes en kalfjes

 • september 1, 2023

Zzzzzzzzzz…

 • juni 2, 2023

Chaos en onzekerheid

 • maart 15, 2023

Evy, de spiegel van mijn ziel.

 • februari 24, 2023

Dansend in het absurde

 • juli 12, 2022

Als een afgedankte lappenpop

 • december 7, 2019

Als ik zou kunnen dromen

 • januari 13, 2019

Punt, komma, uit!

 • december 23, 2018

Liefste

 • december 23, 2018

Iedere klank beschuldigt

 • augustus 15, 2018

Vlucht

 • juli 11, 2018

De Groteske Vertoning

 • april 10, 2018

Wie de duivel aait

 • september 12, 2017

De wraak van de clown

 • mei 11, 2017

Leven met de waarheid

 • april 14, 2017

Werkelijk alles

 • april 13, 2017

Lig stil, beweeg niet

 • april 8, 2017

Grote ogen van opwinding

 • april 8, 2017

Straks, dan ben ik vrij

 • april 8, 2017

Onvoorwaardelijke liefde

 • april 1, 2017

Band met de dood

 • maart 12, 2017

Gans menselijk geslacht

 • maart 10, 2017

Voor mijn zeldzame

 • januari 20, 2017

Als water en vuur

 • mei 5, 2016

Dans met de draak

 • april 10, 2016

Stille oceaan

 • december 1, 2015

Juist! Dat ben ik.

 • juli 23, 2015

Ik wil geen vrienden

 • april 5, 2015

Vermoeiend hart.

 • december 15, 2014

Viva! Ik faal.

 • mei 30, 2014

Fak!

 • januari 7, 2014

Een Dans van Reflecties

 • januari 2, 2014

H-eerlijk

 • december 11, 2013

Elvis van ’t ka…

 • juli 19, 2013

De laatste snik

 • juni 26, 2013

Ergens tussenin.

 • juni 24, 2013

Have a nice day

 • juni 18, 2013

Voor mijn Kind’ren

 • april 10, 2013

Materialistisch kwaad

 • november 6, 2012

Ga naar huis, lafaards.

 • oktober 13, 2012

Kind van glas

 • april 25, 2012

Mijn strijd is voorbij.

 • maart 18, 2012

Babylonisch Bloed

 • maart 15, 2012

Ook dat nog.

 • december 16, 2011

Waarom zou je huilen

 • december 16, 2011

Jaren

 • december 11, 2011

Heroine godverdomme

 • juni 23, 2011

Tip van het hart

 • juni 21, 2011

Zo tikt, tikte, de tijd.

 • juni 20, 2011

Het leven zoals het is

 • juni 20, 2011

Tot beneden geleden.

 • mei 31, 2011

My daddy is a cyberlover

 • maart 25, 2011

De lachende schurk

 • maart 23, 2011

Stik

 • maart 23, 2011

Zielige potentaat

 • december 13, 2010

Brakende schreeuwsels

 • december 2, 2010

De wapenfabrikant

 • oktober 6, 2010

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.  Meer info