Jean-Pascal Salomez
Een Epistel van Woede: Onze Wereld in Chaos en Conflict

De wereld waarin wij leven wordt gekenmerkt door chaos en onrecht veroorzaakt door cynische machtshebbers die de aarde als hun schaakbord beschouwen. Leiders zonder ziel voeren eindeloze oorlogen en vernietigen talloze levens, terwijl hun eigen volk lijdt onder armoede, werkloosheid en honger. Deze grootmachten spelen geopolitieke spelletjes en zenden miljarden naar oorlogsgebieden, terwijl de gewone mensen honger lijden en hun toekomst onzeker is.

Mensen, het is tijd om wakker te worden. Wij, het volk, moeten ons losmaken van deze krankzinnige spelletjes en ons verenigen in vrede en rechtvaardigheid. Vechten is niet goed, het moet verboden worden. Oorlogen zijn een absurde nachtmerrie die alleen maar meer haat en verdriet creëren.

Armoede en hongersnood drukken zwaar op de wereld, met miljoenen mensen die in stilte lijden terwijl multinationals hun winsten oppotten. Gaza, Syrië, Jemen, Afghanistan en Oekraïne zijn slechts enkele voorbeelden van plaatsen waar de vlammen van oorlog onophoudelijk branden. Daarnaast staan potentiële conflicten met China en Noord-Korea te dreigen.

Vladimir Poetin en andere geopolitieke actoren, zoals China en Noord-Korea, spelen een gevaarlijk spel van bloedvergieten en chaos. De dreiging is reëel, en we moeten de ogen openen voor de groeiende spanningen tussen de democratische wereld en het autoritaire Chinese regime. Als we de dreiging onderschatten, kunnen onze democratische waarden en vrijheden verloren gaan.

Dit is een oproep aan de mensheid om onze ogen te openen en te vechten voor onze waarden, vrijheid en toekomst. Laten we met vastberadenheid en eenheid onze stem laten horen en onze leiders ter verantwoording roepen. Het is tijd om op te staan en te strijden voor wat juist is.

Lees Meer

Toenemende internationale spanningen escaleren naar wereldwijd conflict

Dit artikel lijkt een diepgaande analyse te bieden van het conflict tussen Oekraïne en Rusland, waarbij het Oekraïense zomeroffensief van 2023 wordt vergeleken met historische militaire operaties, met name de Duitse Operatie Citadel uit 1943. Het onderzoekt de strategieën, tactieken en geopolitieke implicaties van het conflict, gebaseerd op de expertise van Konstantin Sivkov, een vooraanstaand figuur op het gebied van militaire wetenschappen in Rusland.

De vergelijking tussen het Oekraïense offensief en Operatie Citadel werpt licht op de strategische doelen van beide partijen, waarbij wordt benadrukt hoe het Oekraïense leger probeerde de toevoerlijnen tussen Rusland en de Krim af te snijden, wat een directe uitdaging vormde voor Rusland. De analyse richt zich ook op de samenstelling en kracht van de troepen aan beide zijden, evenals de technische en strategische maatregelen die werden genomen om de verdediging te versterken.

Interessant is de vergelijking tussen de Russische en westerse militaire doctrines, waarbij wordt gesuggereerd dat het Oekraïense leger westerse modellen en doctrines heeft overgenomen, maar uiteindelijk faalde vanwege operationele tekortkomingen. Deze analyse biedt inzicht in de complexiteit van moderne oorlogsvoering en benadrukt de rol van militaire doctrine en strategie in hedendaagse conflicten.

Lees Meer

Opium Oorlogen: Een Geschiedenis van Westerse Expansie en Chinese Weerstand, en de Hedendaagse Lessen

De Opiumoorlogen tussen China en het Westen in de 19e eeuw symboliseren de botsing van verschillende machtsdynamieken en wereldbeelden. China, beschouwd als het centrum van de beschaving, werd geconfronteerd met de expansiedrang van westerse mogendheden die economische belangen nastreefden ten koste van de stabiliteit van de Chinese samenleving. De opkomst van de opiumhandel als duistere tactiek van het Westen leidde tot verwoestende gevolgen voor China, resulterend in de Opiumoorlogen en vernederende verdragen.

Deze historische lessen zijn relevant voor hedendaagse uitdagingen, zoals de wereldwijde drugshandel, waar drugs nog steeds worden gebruikt als strategisch middel door zowel statelijke als niet-statelijke actoren. De opkomst van synthetische drugs, zoals fentanyl, benadrukt de urgentie van het aanpakken van deze problematiek.

Tegelijkertijd groeit het besef van wereldburgerschap, waarbij mensen zich meer verbonden voelen met de wereld als geheel dan met nationale of continentale identiteiten. Het streven naar een wereld zonder opgelegde machtsstructuren, waar gelijkheid en vrijheid centraal staan, blijft een nobel doel.

Vooruitkijkend is zelfreflectie en het aanpakken van interne problemen essentieel voordat externe kwesties worden aangepakt. De Europese Unie kan een rol spelen in het bevorderen van positieve veranderingen op zowel nationaal als mondiaal niveau door samenwerking, verzoening en het ondersteunen van duurzame ontwikkeling. Deze inspanningen moeten oprecht zijn en niet louter worden gezien als public relations-oefeningen.

Lees Meer

Een Existentialistische Analyse van de Oorlog in Oekraïne

Het artikel biedt een diepgaande existentiële analyse van de oorlog in Oekraïne, waarbij het de nadruk legt op existentiële thema’s zoals vrijheid, keuze en authenticiteit. Het benadrukt de existentiële angst die ontstaat door de dreiging van dood en vernietiging, zowel voor soldaten als burgers. Bovendien onderzoekt het de menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid in het maken van keuzes te midden van politieke en sociale druk, en de strijd om authenticiteit te behouden in een omgeving van compromissen en dilemma’s.

Het artikel brengt ook de existentiële vragen rond solidariteit en gemeenschap naar voren, met de steun van westerse landen aan Oekraïne als voorbeeld. Het werpt de vraag op naar de aard van menselijke verbondenheid en empathie te midden van geopolitieke spanningen. Het sluit af met de waarschuwing voor een mogelijke opkomst van een nieuwe dictatuur in Europa, benadrukkend dat waakzaamheid en betrokkenheid van burgers essentieel zijn om democratische waarden te beschermen.

Echter, de vermelding van Dmitry Medvedev’s openlijke overwegingen om Kiev binnen te vallen werpt een schaduw over de hoop op vrede en stabiliteit in de regio. Zijn uitspraken illustreren de dreiging van verdere escalatie van het conflict tussen Rusland en Oekraïne, wat de alarmerende realiteit van de geopolitieke situatie onderstreept.

Over het algemeen biedt het artikel een diepgaande existentiële analyse van de oorlog in Oekraïne, waarbij het de lezers aanmoedigt om na te denken over de existentiële aspecten van het menselijk bestaan te midden van crisis en conflict.

Lees Meer

De Filosofische Overdenkingen van een Ongelukkige Patstelling: Reflecties op de Oorlog in Oekraïne

Oekraïne: De Ontregelde Oorlog tussen Realiteit en Illusie” presenteert een machiavellistisch perspectief op het conflict tussen Oekraïne en Rusland, waarbij de nadruk ligt op de manipulatieve spelletjes en strategische misleiding die beide partijen inzetten. Het artikel benadrukt de illusies die Oekraïne koestert over een triomfantelijke overwinning, terwijl het in werkelijkheid geconfronteerd wordt met strategische impotentie en interne verdeeldheid. Aan de andere kant wordt Rusland afgeschilderd als meester van manipulatie en machtsspelletjes, die de chaos van oorlog omarmt om zijn invloedssfeer uit te breiden. Filosofisch gezien roept het artikel op tot een heroverweging van de aard van macht en realiteit, waarbij de grenzen tussen waarheid en illusie vervagen te midden van het geopolitieke theater.

“Europa’s Hoogmoed: Een Oproep tot Ontwaken in Tijden van Dreigend Conflict” waarschuwt voor de hoogmoed van Europese regeringen die de mensheid in een oorlogsdraaikolk lijken te duwen. Het beschrijft Europa’s blinde arrogantie en het gebrek aan realiteitszin ten opzichte van de groeiende dreiging van conflict. De oproep tot ontwaken benadrukt het belang van het heroverwegen van de koers richting vrede en diplomatie, en het afzweren van roekeloos verlangen naar macht. Het artikel spoort aan tot actie om de fouten uit het verleden niet te herhalen en te streven naar een wereld waar vrede en welvaart domineren boven oorlog en vernietiging.

Lees Meer

Vergeten Strijd: De Krimoorlog (1853-1856)

In de negentiende-eeuwse schaduw van Europese macht ontvouwt zich de vergeten Krimoorlog, een conflict tussen Ottomaanse, Franse, Britse en Russische rijken dat zich tussen 1853 en 1856 afspeelde. Het gedicht begint met de context en achtergrond van de oorlog, waar territoriale belangen en religieuze spanningen de Europese grootmachten tot een dramatische dans leiden. Belangrijke slagen en belegeringen, zoals die bij Alma en Sebastopol, vormen het epicentrum van deze historische symfonie.

Diplomatieke manoeuvres weven een delicaat web van allianties en intriges, waar Europese grootmachten het lot van de regio bepalen. Het impact op de regio wordt belicht, met een blijvende erfenis van geopolitieke veranderingen en de impact op religieuze minderheden.

Technologische ontwikkelingen, zoals stoomschepen en moderne wapens, worden beschouwd als een evolutie die de Krimoorlog markeert. Culturele en maatschappelijke reflecties tonen hoe kunst en literatuur de ervaringen weerspiegelen, en het gedicht eert de vergeten helden en slachtoffers.

De conclusie weeft de Krimoorlog in de mist van het verleden, een hoofdstuk dat vaak over het hoofd wordt gezien in de geschiedenisboeken. Het gedicht herrijst deze vergeten strijd in poëtische staat, als een herinnering aan een tijdperk dat diep in de vergetelheid is gezonken, maar nu in poëzie nieuw leven krijgt.

Lees Meer

Vergeten Oorlogen: De Verdwenen Echo’s van de Frans-Duitse Strijd

In het artikel “Vergeten Oorlogen: De Verdwenen Echo’s van de Frans-Duitse Strijd” verkent Jean-Pascal Salomez het opmerkelijke fenomeen van de snel vervagende herinneringen aan oorlogen, geïllustreerd aan de hand van de Frans-Duitse Oorlog. Deze intense confrontatie tussen Frankrijk en Pruisen, van 19 juli 1870 tot 10 mei 1871, lijkt nu bijna vergeten te zijn in het collectieve geheugen. Salomez benadrukt hoe de geschiedenis vaak lijkt te beloven dat oorlog tot het verleden behoort.

De kiem van het conflict lag in Frankrijks bezorgdheid over de troonsbestijging van de Duitse prins Leopold van Hohenzollern in Spanje. Bismarcks Realpolitik, gericht op het verenigen van Duitse staten tot één krachtig rijk, leidde tot de oorlogsverklaring van Frankrijk aan Pruisen. Salomez wijst op het cruciale belang om te erkennen dat de mensheid vaak leeft alsof oorlog een ver verleden is.

Het artikel reflecteert op de triomf van Pruisen, met diepgaande veranderingen die een blijvende indruk achterlieten in de Europese geschiedenis. Dit dient als een herinnering aan de snelheid waarmee oorlogen worden vergeten, terwijl historische echo’s blijven resoneren. Salomez wijst ook op de psychologische mechanismen die dit fenomeen verklaren, waaronder afweermechanismen, optimisme bias en selectieve herinnering.

Het gedicht “Chronisch Vergeet-Mij-Niet” sluit af met een filosofisch besluit, waarin de mensheid wordt aangespoord om te leren van het verleden en vooruit te kijken met wijsheid in de eindeloze strijd voor vrede. Het geheel roept op tot reflectie op de fragiliteit van vrede en de neiging van de mens om oorlogen snel te vergeten, een eeuwige reis van het brein in het tijdloze refrein van geschiedenis en hoop.

Lees Meer

Digitale Dans: Reflecties op Oorlog en Technologie in de Moderne Wereld

In mijn reflectie op de moderne wereld beschrijf ik de dagelijkse rituelen die verlicht worden door de opkomende zon en de digitale realiteit die inherent is aan het hedendaagse leven. In deze schijnbaar oneindige digitale horizon zie ik echter een schaduw van oorlog opdoemen, een herinnering aan historische manipulaties zoals die van de Rothschild-familie. Voor mij is oorlog niet alleen een wereldwijd conflict, maar ook een persoonlijke strijd die ik voer met woorden en meningen.

De last van deze strijd weegt zwaar, maar te midden van deze beproevingen vind ik troost in de rust van de natuur. Mijn droom reikt naar een toekomst waarin we gezamenlijk de lasten van oorlog kunnen dragen. Mijn reis voert me tussen de digitale wereld en de natuurlijke harmonie, waarbij ik voortdurend zoek naar evenwicht en begrip.

Terwijl mijn reis voortgaat, reflecteer ik op de huidige situatie in Europa, waar de gevolgen van oorlog en overheersing tastbaar zijn. Ironisch genoeg oogsten we nu de zure vruchten van oorlogen die we ooit financierden, een karmische afrekening die langzaam tot uiting komt. Mijn overpeinzingen reiken ook naar de impact van technologie, met name chips, op geopolitieke conflicten en de toekomst van oorlog.

In deze reflectie roep ik op tot bewustwording van onze capaciteiten in het licht van de uitdagingen die voor ons liggen. Het is een zoektocht naar begrip te midden van paradoxen, waarbij ik mijn weg probeer te vinden in deze complexe dans van verandering.

Lees Meer

De Absurditeit van Oorlog en de Noodzaak van Begrip

“Kunstwerk in Woorden: Een Reflectie op Menselijke Conflicten en de Roep om Vrede”

In een expressieve uiting van de diepgaande menselijke strijd en de zoektocht naar vrede presenteert dit artikel een provocerende dadaïstische verhandeling over de complexiteit van oorlog en geweld. De auteur roept op tot een diepgaande heroverweging van onze percepties, met de nadruk op de absurditeit van menselijke conflicten. Door de dadaïstische stijl te omarmen, tracht de tekst de lezer te confronteren met de paradoxen van geweld en vrede. Deze compositie dient als een introspectieve spiegel die ons uitnodigt om de inherente menselijkheid in onszelf te erkennen en collectief te streven naar een vreedzamere wereld.

Lees Meer

Depressie in Oorlogstijden

In dit persoonlijke essay wordt de impact van leed in oorlogstijden onderzocht, met specifieke aandacht voor de ervaring van depressie. De auteur deelt zijn eigen reflecties en ervaringen, waarbij hij zich bewust wordt van de negatieve effecten van overmatige aandacht voor het leed in de wereld. Het belang van het verwerkingsproces wordt benadrukt als een essentieel onderdeel van het omgaan met depressie in oorlogstijden. Daarnaast wordt een existentieel filosofische verklaring verkend voor het ontstaan van depressies tijdens oorlog, waarbij de beperking van existentiële vrijheid en de confrontatie met existentiële vragen centraal staan. De essayist benadrukt het belang van het herwinnen van existentiële vrijheid en het creëren van eigen zin en betekenis als mogelijke uitweg uit depressie. Dit essay biedt een diepgaande reflectie op het proces van omgaan met depressie in oorlogstijden en nodigt uit tot het aangaan van de existentiële uitdaging om zin en betekenis te vinden ondanks de oorlogsomstandigheden.

Lees Meer

Meer dan 100 Gedichten van Jean Pascal Salomez

Kleurenzee van Anarchie

 • juni 18, 2024

Draaikolk van onrust

 • maart 27, 2024

Fatanarchie

 • maart 14, 2024

Velden van Vernietiging

 • februari 3, 2024

Echo’s van Verbittering

 • februari 1, 2024

In de Schaduwen van Ideeën

 • januari 3, 2024

Het jaaroverzicht gedicht

 • december 31, 2023

Flurkende Schurken

 • december 29, 2023

Schaduwen van de Ziel

 • december 15, 2023

Dwaze Dans van Herinneringen

 • december 3, 2023

Lachende Echo’s van Vrijheid

 • november 24, 2023

Betekenisloze Hoop

 • november 10, 2023

Een verlicht pad

 • oktober 25, 2023

De Dans van Strijd en Vrede

 • oktober 13, 2023

Over Koetjes en kalfjes

 • september 1, 2023

Zzzzzzzzzz…

 • juni 2, 2023

Chaos en onzekerheid

 • maart 15, 2023

Evy, de spiegel van mijn ziel.

 • februari 24, 2023

Dansend in het absurde

 • juli 12, 2022

Als een afgedankte lappenpop

 • december 7, 2019

Als ik zou kunnen dromen

 • januari 13, 2019

Punt, komma, uit!

 • december 23, 2018

Liefste

 • december 23, 2018

Iedere klank beschuldigt

 • augustus 15, 2018

Vlucht

 • juli 11, 2018

De Groteske Vertoning

 • april 10, 2018

Wie de duivel aait

 • september 12, 2017

De wraak van de clown

 • mei 11, 2017

Leven met de waarheid

 • april 14, 2017

Werkelijk alles

 • april 13, 2017

Lig stil, beweeg niet

 • april 8, 2017

Grote ogen van opwinding

 • april 8, 2017

Straks, dan ben ik vrij

 • april 8, 2017

Onvoorwaardelijke liefde

 • april 1, 2017

Band met de dood

 • maart 12, 2017

Gans menselijk geslacht

 • maart 10, 2017

Voor mijn zeldzame

 • januari 20, 2017

Als water en vuur

 • mei 5, 2016

Dans met de draak

 • april 10, 2016

Stille oceaan

 • december 1, 2015

Juist! Dat ben ik.

 • juli 23, 2015

Ik wil geen vrienden

 • april 5, 2015

Vermoeiend hart.

 • december 15, 2014

Viva! Ik faal.

 • mei 30, 2014

Fak!

 • januari 7, 2014

Een Dans van Reflecties

 • januari 2, 2014

H-eerlijk

 • december 11, 2013

Elvis van ’t ka…

 • juli 19, 2013

De laatste snik

 • juni 26, 2013

Ergens tussenin.

 • juni 24, 2013

Have a nice day

 • juni 18, 2013

Voor mijn Kind’ren

 • april 10, 2013

Materialistisch kwaad

 • november 6, 2012

Ga naar huis, lafaards.

 • oktober 13, 2012

Kind van glas

 • april 25, 2012

Mijn strijd is voorbij.

 • maart 18, 2012

Babylonisch Bloed

 • maart 15, 2012

Ook dat nog.

 • december 16, 2011

Waarom zou je huilen

 • december 16, 2011

Jaren

 • december 11, 2011

Heroine godverdomme

 • juni 23, 2011

Tip van het hart

 • juni 21, 2011

Zo tikt, tikte, de tijd.

 • juni 20, 2011

Het leven zoals het is

 • juni 20, 2011

Tot beneden geleden.

 • mei 31, 2011

My daddy is a cyberlover

 • maart 25, 2011

De lachende schurk

 • maart 23, 2011

Stik

 • maart 23, 2011

Zielige potentaat

 • december 13, 2010

Brakende schreeuwsels

 • december 2, 2010

De wapenfabrikant

 • oktober 6, 2010

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.  Meer info