Jean-Pascal Salomez
De Duistere Neigingen van de Mens: Over Heerszucht en Onderdrukking

Deze tekst onderzoekt de duistere neigingen van de mens, waarbij verschillende perspectieven worden belicht, zoals evolutionair, psychologisch, sociaal en cultureel. Het verklaart hoe de drang naar macht en overheersing een product kan zijn van evolutionaire overlevingsstrategieën, psychologische factoren zoals narcisme en machtsmisbruik, sociale en culturele normen die dominantie aanmoedigen, en de manipulatie en angst die mensen onder dictatoriale regimes kunnen onderwerpen.

De moord op Alexei Navalny illustreert de realiteit van politieke onderdrukking en de gevaren waarmee oppositieleiders worden geconfronteerd. Het benadrukt de buitensporige macht van dictators, waardoor ze tegenstanders kunnen elimineren zonder repercussies.

De tekst onderzoekt ook de rol van religie in het bevorderen van conflicten en overheersing, en hoe het kritisch onderzoek van oude geschriften kan leiden tot een dieper begrip van spirituele en ethische concepten.

Het besluit erkent de dualiteit van de menselijke aard, waarbij individuen zowel het potentieel hebben voor grootsheid als voor destructie. Het roept op tot een voortdurende inzet voor democratie, mensenrechten en rechtvaardigheid als manieren om een betere wereld te creëren waarin alle mensen kunnen gedijen in vrede en vrijheid.

Lees Meer

Op zoek naar Waarheid: De Invloed van Sociale Conditionering op Ons Geweten

De tekst verkent de complexiteit van vrije meningsuiting en de invloed van sociale conditionering op onze overtuigingen en gedragingen. Het begint met een introspectie over Europa, Amerika en de politieke dynamiek tussen hen, waarbij de auteur zich zorgen maakt over de illusie van vrije meningsuiting. Deze zorgen worden verder verkend door de constatering dat we allemaal beïnvloed worden door gangbare normen van ons geweten, die gevormd worden door sociale conditionering en culturele invloeden.

Vanuit diverse filosofische perspectieven worden benaderingen voorgesteld om vrije meningsuiting te verbeteren. Deze omvatten liberale voorstellen voor wettelijke garanties, kritische theorieën gericht op het blootleggen van machtsdynamieken, utilitaristische beleidsmaatregelen ter maximalisatie van sociale voordelen, deugdethische benaderingen gericht op het cultiveren van deugden, en feministische filosofieën die de specifieke uitdagingen van gemarginaliseerde groepen aanpakken.

De tekst benadrukt het belang van kritisch denken over onze overtuigingen en het bewustzijn van sociale conditionering bij het vormen van ons geweten. Het eindigt met een reflectie op de zoektocht naar waarheid en vrijheid te midden van de complexe dans tussen autonomie en manipulatie, waarbij de menselijke aard wordt onderzocht in relatie tot externe invloeden. Door bewustwording van sociale conditionering kunnen individuen streven naar een authentieke uitdrukking van hun geweten, wat kan bijdragen aan een meer ethische en rechtvaardige samenleving.

Lees Meer

De Filosofische Overdenkingen van een Ongelukkige Patstelling: Reflecties op de Oorlog in Oekraïne

Oekraïne: De Ontregelde Oorlog tussen Realiteit en Illusie” presenteert een machiavellistisch perspectief op het conflict tussen Oekraïne en Rusland, waarbij de nadruk ligt op de manipulatieve spelletjes en strategische misleiding die beide partijen inzetten. Het artikel benadrukt de illusies die Oekraïne koestert over een triomfantelijke overwinning, terwijl het in werkelijkheid geconfronteerd wordt met strategische impotentie en interne verdeeldheid. Aan de andere kant wordt Rusland afgeschilderd als meester van manipulatie en machtsspelletjes, die de chaos van oorlog omarmt om zijn invloedssfeer uit te breiden. Filosofisch gezien roept het artikel op tot een heroverweging van de aard van macht en realiteit, waarbij de grenzen tussen waarheid en illusie vervagen te midden van het geopolitieke theater.

“Europa’s Hoogmoed: Een Oproep tot Ontwaken in Tijden van Dreigend Conflict” waarschuwt voor de hoogmoed van Europese regeringen die de mensheid in een oorlogsdraaikolk lijken te duwen. Het beschrijft Europa’s blinde arrogantie en het gebrek aan realiteitszin ten opzichte van de groeiende dreiging van conflict. De oproep tot ontwaken benadrukt het belang van het heroverwegen van de koers richting vrede en diplomatie, en het afzweren van roekeloos verlangen naar macht. Het artikel spoort aan tot actie om de fouten uit het verleden niet te herhalen en te streven naar een wereld waar vrede en welvaart domineren boven oorlog en vernietiging.

Lees Meer

Wilsvermogen bij de Jeugd: Analyse en Actie

In het betoog door Jean-Pascal Salomez wordt het gebrek aan wilsvermogen onder de jeugd onder de loep genomen. De auteur beschrijft de hedendaagse chaos waarin jonge generaties zich bevinden, verstrikt in een digitale dans van prikkels die langetermijnplannen verdringen. De invloed van gezinsomgevingen op het wilsvermogen wordt benadrukt, met ondersteunende gezinsstructuren als sleutel en problematische omstandigheden als potentiële belemmeringen.

Een holistische aanpak op zowel individueel als maatschappelijk niveau wordt voorgesteld, met de nadruk op bewust mediagebruik, herziening van het onderwijscurriculum en ondersteuning van gezinsstructuren als middelen om het wilsvermogen van de jeugd te versterken. De confrontatie met het gebrek aan wilsvermogen wordt gezien als een surrealistische uitdaging waar de samenleving gezamenlijk aan moet werken om de jeugd te empoweren.

Het betoog vervolgt met de bespreking van emotionele intelligentie bij de jeugd. Hierbij wordt benadrukt dat het onderwijs niet alleen moet focussen op academische vaardigheden, maar ook op het bevorderen van emotionele intelligentie en sociaal welzijn. Het gebrek aan aandacht voor emotionele intelligentie wordt gekoppeld aan moeilijkheden bij stressmanagement, het opbouwen van relaties en het nemen van doordachte beslissingen.

Verder wordt de complexiteit van het gebrek aan wilsvermogen in tijden van dreigende oorlog belicht, waarbij de stress en onzekerheid door geopolitieke spanningen de veerkracht en vastberadenheid van jongere generaties kunnen beïnvloeden. De geschiedenis van de Holodomor en de Holocaust wordt gebruikt als een kader om lessen te trekken voor een effectievere internationale respons op hedendaagse crises.

De tekst sluit af met een existentialistische reflectie op het ogenschijnlijke gebrek aan reactie van de jeugd op hedendaagse uitdagingen. Het benadrukt de noodzaak om niet alleen het wilsvermogen en emotionele intelligentie te versterken, maar ook om een diepgaande herwaardering van het individuele bestaan te bevorderen. De oproep tot verandering culmineert in een gedicht dat verschillende thema’s uit het betoog samenvat.

Lees Meer

De Unieke Paradox van het Mensbeestje: De Kracht van Wilskracht en de Traagheid van Verandering

Het artikel verkent de paradox tussen menselijke wilskracht en de trage respons op verandering. Het benadrukt de kracht van wilskracht die de mensheid heeft geleid tot opmerkelijke prestaties in wetenschap, technologie, en sociale vooruitgang. Ondanks deze kracht blijkt verandering in bepaalde contexten traag te komen, wat de auteur toeschrijft aan de complexiteit van sociale structuren en menselijke psychologie.

De auteur belicht het spanningsveld tussen individuele wilskracht en de collectieve inspanningen die nodig zijn voor maatschappelijke verandering. Hij benadrukt dat onmiddellijke behoeften vaak concurreren met langetermijndoelen, waardoor traagheid ontstaat. Een gecoördineerde inspanning, waarbij individuele wilskracht wordt omgezet in collectieve actie, wordt voorgesteld als een oplossing voor deze paradox.

Verder onderzoekt het artikel de neiging van de mensheid om pas te handelen wanneer de druk ondraaglijk wordt, vooral bij milieuproblemen, sociale ongelijkheid en geopolitieke conflicten. De vraag rijst of dit ’te laat komen’ inherent is aan de menselijke natuur of een gevolg is van complexe sociale structuren. De bewustwording van dit patroon wordt gezien als cruciaal voor proactieve maatregelen.

Tot slot onderzoekt het artikel het unieke vermogen van het menselijke wezen om doelen na te streven, met een focus op de neiging tot aarzeling en de afwachtende houding tot crisissituaties. Het roept op tot een heroverweging van waarden en een proactieve benadering om deze paradox te doorbreken en het menselijke potentieel tijdig te benutten.

Lees Meer

Moderne Militaire Technologie: Een Kritische Blik vanuit een Geweldloos Perspectief

Het artikel “Moderne Militaire Technologie: Een Kritische Blik vanuit een Geweldloos Perspectief” door Jean-Pascal Salomez biedt een diepgaande verkenning van verschillende aspecten van geavanceerde militaire technologieën. De tekst behandelt onderwerpen zoals elektronische oorlogsvoering, GPS-gestuurde kogels, stealth-technologie, lasers, autonome systemen en cyberoorlogsvoering. De auteur neemt een kritisch standpunt in tegen het gebruik van geweld en oorlog als oplossing, en benadrukt de ethische en emotionele vraagstukken die gepaard gaan met deze technologische vooruitgang.

Het betoog begint met een analyse van de opkomst van elektronische oorlogsvoering en stelt vragen over de ethiek van het verstoren van communicatiesystemen. Het bespreekt vervolgens de dubbelzinnigheid van GPS-gestuurde kogels, waarbij de impact op menselijke levens centraal staat. Het artikel biedt ook een diepgaande reflectie op stealth-technologie, laserwapens en autonome systemen, waarbij zowel wetenschappelijke als ethische perspectieven worden belicht.

Een belangrijk onderdeel van het artikel is de oproep voor digitale vrede en internationale samenwerking in het tijdperk van cyberoorlogsvoering. De auteur benadrukt dat het behoud van menselijke waarden essentieel is bij het inzetten van autonome systemen en dringt aan op een diepgaande reflectie over de impact op de menselijke samenleving.

Verder wordt een existentiële en psychologische verkenning toegepast op de illusie van onaantastbaarheid, met specifieke aandacht voor dictators en leiders die de menselijke factor lijken te negeren. Het betoog pleit voor een heroverweging van prioriteiten en kritiek op oorlogszuchtige leiders, waarbij de nadruk ligt op de kosten van oorlog, economische aspecten, internationale samenwerking en milieueffecten.

Ten slotte biedt het artikel een uitdagend perspectief op de menselijke zoektocht naar betekenis en erkenning in het licht van de illusie van onaantastbaarheid, met een oproep tot bewust, verantwoordelijk en empathisch leiderschap. Het geheel vormt een uitnodiging tot diepgaande reflectie over de complexe relatie tussen moderne militaire technologie, ethiek en menselijke waarden.

Lees Meer

Vergeten Oorlogen: De Verdwenen Echo’s van de Frans-Duitse Strijd

In het artikel “Vergeten Oorlogen: De Verdwenen Echo’s van de Frans-Duitse Strijd” verkent Jean-Pascal Salomez het opmerkelijke fenomeen van de snel vervagende herinneringen aan oorlogen, geïllustreerd aan de hand van de Frans-Duitse Oorlog. Deze intense confrontatie tussen Frankrijk en Pruisen, van 19 juli 1870 tot 10 mei 1871, lijkt nu bijna vergeten te zijn in het collectieve geheugen. Salomez benadrukt hoe de geschiedenis vaak lijkt te beloven dat oorlog tot het verleden behoort.

De kiem van het conflict lag in Frankrijks bezorgdheid over de troonsbestijging van de Duitse prins Leopold van Hohenzollern in Spanje. Bismarcks Realpolitik, gericht op het verenigen van Duitse staten tot één krachtig rijk, leidde tot de oorlogsverklaring van Frankrijk aan Pruisen. Salomez wijst op het cruciale belang om te erkennen dat de mensheid vaak leeft alsof oorlog een ver verleden is.

Het artikel reflecteert op de triomf van Pruisen, met diepgaande veranderingen die een blijvende indruk achterlieten in de Europese geschiedenis. Dit dient als een herinnering aan de snelheid waarmee oorlogen worden vergeten, terwijl historische echo’s blijven resoneren. Salomez wijst ook op de psychologische mechanismen die dit fenomeen verklaren, waaronder afweermechanismen, optimisme bias en selectieve herinnering.

Het gedicht “Chronisch Vergeet-Mij-Niet” sluit af met een filosofisch besluit, waarin de mensheid wordt aangespoord om te leren van het verleden en vooruit te kijken met wijsheid in de eindeloze strijd voor vrede. Het geheel roept op tot reflectie op de fragiliteit van vrede en de neiging van de mens om oorlogen snel te vergeten, een eeuwige reis van het brein in het tijdloze refrein van geschiedenis en hoop.

Lees Meer

Oligarchieën, Anarchokapitalisme en de Balans van Economische Macht

In het spanningsveld tussen oligarchieën, anarchokapitalisme en economische macht ontstaat een boeiende dialoog over de balans tussen vrijheid en regulering. Oligarchieën, gekenmerkt door kleine elites met immense invloed, roepen vragen op over machtsmisbruik en de rol van regulering. De kritiek op ongereguleerde markten, zoals binnen anarchokapitalisme, suggereert dat zonder checks-and-balances oligarchieën kunnen gedijen, wat de noodzaak benadrukt van het vinden van een evenwicht tussen economische vrijheid en controle.

De paradox van anarchokapitalisme, dat pleit voor minimale overheidsinterventie en een zelfregulerende vrije markt, ligt in het risico van ongecontroleerde machtsconcentratie en oligarchische structuren. Het debat concentreert zich op de zoektocht naar een optimale balans, waarbij sommigen pleiten voor strikte regelgeving om oligarchieën te beteugelen, terwijl anderen waarschuwen voor het belemmeren van innovatie en welvaart.

De tekst belicht de uitdaging van het begrijpen van diverse perspectieven en theoretische benaderingen in deze complexe discussie. Een diepgaande analyse van specifieke zorgen en gebeurtenissen die leiders als ’topcriminelen’ labelen, is van essentieel belang voor het vormen van een gebalanceerde visie. Het voorgestelde evenwicht tussen vrijheid, regulering en bescherming van sociale rechtvaardigheid blijft een cruciale uitdaging in onze samenleving, waarbij syncretisme, zij het niet expliciet genoemd, lijkt te resoneren in het verkennen en samenvoegen van diverse ideeën rond deze complexe kwesties.

Lees Meer

President Putin’s Evolutie: Een Diepgaande Blik op Leiderschap en Transformatie

De Financial Times publiceerde vier jaar geleden een intrigerend interview met de Russische president Vladimir Putin, waarin hij zijn visie deelde over internationale betrekkingen, economie en binnenlandse aangelegenheden. Putin’s bewondering voor historische figuren, zoals Peter de Grote, onthulde zijn streven naar modernisering en een meer westers georiënteerde natie. Het interview belichtte tevens Putin’s strategische aanpak en politieke filosofie, waarin hij zijn keuze voor politieke voorbeelden, waaronder Chirac, gebruikte om stabiliteit en ideologische grondslagen te benadrukken. De rol van de controversiële filosoof Aleksandr Dugin in het politieke landschap, met zijn visie op een eeuwige beschavingsoorlog tussen Rusland en het Westen, kwam aan bod, waarbij de term “Putins Raspoetin” de invloed van Dugin op Putin onderstreepte. Het artikel verkende tevens Putin’s intelligentie en psychoanalytische aspecten van zijn persoonlijkheid, met de nadruk op zijn zoektocht naar innerlijke begeleiding in het besluitvormingsproces. Terwijl de wereld wordt geconfronteerd met hedendaagse crises, waaronder de pandemie, geopolitieke onrust en klimaatverandering, roept de tekst op tot een holistische benadering van leiderschap, waarbij Putin’s keuzes worden gezien als een weerspiegeling van de complexiteit en evolutie van leiderschap in de zoektocht naar een betere toekomst.

Lees Meer

Getuigenis van Strijd: Juridische Confrontaties en de Diepgaande Impact op Lichaam en Geest

Het verhaal van Jean-Pascal Salomez, zoals verteld in zijn getuigenissen over juridische strijd en gevangenschap, roept diepgaande empathie op. In zijn confrontatie met het juridische systeem beschrijft hij de stressfactoren en neurobiologische reacties die zijn mentale en fysieke welzijn beïnvloedden. Zijn openhartige reflecties op de gevangeniservaring in 1998 onthullen een duistere realiteit van vernedering en ontberingen, waarbij Salomez zijn persoonlijke transformatie en groei te midden van eenzaamheid en psychisch lijden benadrukt.

Het verhaal roept begrijpelijke gevoelens van mededogen op, aangezien Salomez geconfronteerd werd met uitdagende omstandigheden, en zijn getuigenis werpt licht op de diepgaande impact van juridische strijd en detentie op lichaam en geest. Het benadrukt de noodzaak van een holistische benadering in juridische kwesties, met aandacht voor mentaal welzijn en strategieën voor het beheer van stress op fysiek niveau.

Lezers worden aangemoedigd tot reflectie op de universele uitdagingen van het menselijk bestaan en het belang van empathie in het begrijpen van andermans beproevingen. Het verhaal fungeert als een oproep tot bewustwording en discussie over hervormingen binnen juridische systemen en gevangenisomgevingen, met als doel de menselijke waardigheid te waarborgen voor degenen die geconfronteerd worden met vergelijkbare moeilijkheden.

Lees Meer

Meer dan 100 Gedichten van Jean Pascal Salomez

Velden van Vernietiging

 • februari 3, 2024

Echo’s van Verbittering

 • februari 1, 2024

In de Schaduwen van Ideeën

 • januari 3, 2024

Het jaaroverzicht gedicht

 • december 31, 2023

Flurkende Schurken

 • december 29, 2023

Schaduwen van de Ziel

 • december 15, 2023

Dwaze Dans van Herinneringen

 • december 3, 2023

Lachende Echo’s van Vrijheid

 • november 24, 2023

Betekenisloze Hoop

 • november 10, 2023

Een verlicht pad

 • oktober 25, 2023

De Dans van Strijd en Vrede

 • oktober 13, 2023

Over Koetjes en kalfjes

 • september 1, 2023

Zzzzzzzzzz…

 • juni 2, 2023

Chaos en onzekerheid

 • maart 15, 2023

Evy, de spiegel van mijn ziel.

 • februari 24, 2023

Dansend in het absurde

 • juli 12, 2022

Als een afgedankte lappenpop

 • december 7, 2019

Als ik zou kunnen dromen

 • januari 13, 2019

Punt, komma, uit!

 • december 23, 2018

Liefste

 • december 23, 2018

Iedere klank beschuldigt

 • augustus 15, 2018

Vlucht

 • juli 11, 2018

De Groteske Vertoning

 • april 10, 2018

Wie de duivel aait

 • september 12, 2017

De wraak van de clown

 • mei 11, 2017

Leven met de waarheid

 • april 14, 2017

Werkelijk alles

 • april 13, 2017

Lig stil, beweeg niet

 • april 8, 2017

Grote ogen van opwinding

 • april 8, 2017

Straks, dan ben ik vrij

 • april 8, 2017

Onvoorwaardelijke liefde

 • april 1, 2017

Band met de dood

 • maart 12, 2017

Gans menselijk geslacht

 • maart 10, 2017

Voor mijn zeldzame

 • januari 20, 2017

Als water en vuur

 • mei 5, 2016

Dans met de draak

 • april 10, 2016

Stille oceaan

 • december 1, 2015

Juist! Dat ben ik.

 • juli 23, 2015

Ik wil geen vrienden

 • april 5, 2015

Vermoeiend hart.

 • december 15, 2014

Viva! Ik faal.

 • mei 30, 2014

Fak!

 • januari 7, 2014

Een Dans van Reflecties

 • januari 2, 2014

H-eerlijk

 • december 11, 2013

Elvis van ’t ka…

 • juli 19, 2013

De laatste snik

 • juni 26, 2013

Ergens tussenin.

 • juni 24, 2013

Have a nice day

 • juni 18, 2013

Voor mijn Kind’ren

 • april 10, 2013

Materialistisch kwaad

 • november 6, 2012

Ga naar huis, lafaards.

 • oktober 13, 2012

Kind van glas

 • april 25, 2012

Mijn strijd is voorbij.

 • maart 18, 2012

Babylonisch Bloed

 • maart 15, 2012

Ook dat nog.

 • december 16, 2011

Waarom zou je huilen

 • december 16, 2011

Jaren

 • december 11, 2011

Heroine godverdomme

 • juni 23, 2011

Tip van het hart

 • juni 21, 2011

Zo tikt, tikte, de tijd.

 • juni 20, 2011

Het leven zoals het is

 • juni 20, 2011

Tot beneden geleden.

 • mei 31, 2011

My daddy is a cyberlover

 • maart 25, 2011

De lachende schurk

 • maart 23, 2011

Stik

 • maart 23, 2011

Zielige potentaat

 • december 13, 2010

Brakende schreeuwsels

 • december 2, 2010

De wapenfabrikant

 • oktober 6, 2010

Nooit eer

 • oktober 1, 2010

Ingepakt

 • oktober 1, 2010

Het ego circus

 • oktober 1, 2010

Miss heroïne

 • oktober 1, 2010

Marco

 • januari 27, 2010

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.  Meer info