Drie begrippen die vaak met elkaar in verband worden gebracht.

  1. Politiek is de kunst van het mogelijk maken van collectieve beslissingen over zaken die ons allemaal aangaan. Politiek gaat dus over macht, invloed en belangen. Maar politiek gaat ook over waarden, normen en idealen. Politiek is een arena waarin verschillende actoren strijden om hun visie op de werkelijkheid te verwezenlijken.
  2. Criminaliteit is het overtreden van de wetten die door de politiek zijn vastgesteld. Criminaliteit is een vorm van deviant gedrag, dat wil zeggen gedrag dat afwijkt van wat de meerderheid als normaal of wenselijk beschouwt. Criminaliteit kan verschillende motieven hebben, zoals geld, macht, wraak, status of plezier. Criminaliteit kan ook verschillende vormen aannemen, zoals geweld, diefstal, fraude, drugs of cybercrime.
  3. Machismo is een cultureel fenomeen dat gekenmerkt wordt door een overdreven nadruk op mannelijkheid en dominantie. Machismo is een houding die zich uit in agressie, risicogedrag, seksisme en minachting voor zwakheid. Machismo is een manier om zich te onderscheiden van anderen en om respect af te dwingen.

Hoe hangen deze drie begrippen samen? Er zijn verschillende manieren om naar deze relatie te kijken. Een mogelijke benadering is om te stellen dat machismo een oorzaak is van criminaliteit en een gevolg van politiek. Volgens deze visie leidt machismo tot een gebrek aan respect voor de wet en de rechten van anderen, wat zich vertaalt in crimineel gedrag. Tegelijkertijd is machismo een reactie op de ongelijkheid en uitsluiting die door de politiek worden gecreëerd of in stand gehouden. Machismo is een manier om zich te verzetten tegen het gezag en om een eigen identiteit te vormen.

Een andere mogelijke benadering is om te stellen dat politiek een oorzaak is van criminaliteit en machismo en een gevolg van beide. Volgens deze visie leidt politiek tot corruptie, nepotisme en cliëntelisme, wat zich vertaalt in criminele praktijken. Tegelijkertijd leidt politiek tot polarisatie, populisme en demagogie, wat zich vertaalt in machistische retoriek. Politiek is een manier om macht te verwerven en te behouden ten koste van anderen.

Wat zijn de gevolgen van deze relatie voor de samenleving? Er zijn verschillende manieren om naar deze gevolgen te kijken. Een mogelijke benadering is om te stellen dat deze relatie leidt tot een vicieuze cirkel van geweld, onrechtvaardigheid en wantrouwen. Volgens deze visie versterken machismo, criminaliteit en politiek elkaar negatief en ondermijnen ze de sociale cohesie, de rechtsstaat en de democratie. Deze relatie leidt tot een samenleving waarin angst, haat en wrok overheersen.

Een andere mogelijke benadering is om te stellen dat deze relatie leidt tot een uitdaging voor verandering, dialoog en samenwerking. Volgens deze visie dagen machismo, criminaliteit en politiek elkaar uit om kritisch na te denken over de bestaande orde en om alternatieven te zoeken. Deze relatie leidt tot een samenleving waarin hoop, liefde en solidariteit mogelijk zijn.

Criminaliteit is een ernstig maatschappelijk en politiek probleem

Dat heeft grote gevolgen voor de veiligheid, de welvaart en het vertrouwen van burgers in Europa en daarbuiten. Criminaliteit houdt ook verband met andere maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de internationalisering, de werkloosheid, de verandering van waarden en normen, en de afname van sociale controle. Bovendien spelen er tegengestelde belangen mee bij de aanpak van criminaliteit, zoals het evenwicht tussen veiligheid en vrijheid, en de rol van de overheid en de samenleving.

Een van de factoren die de criminaliteit op het politieke wereldtoneel beïnvloedt, is het gedrag van sommige wereldleiders die zich machistisch opstellen en weinig respect tonen voor de rechtsstaat, de mensenrechten en de internationale samenwerking. Een voorbeeld hiervan is Vladimir Poetin, de president van Rusland, die al jarenlang zijn macht probeert te vergroten en te behouden door middel van intimidatie, manipulatie, corruptie en agressie.

Poetin wordt beschouwd als een autoritaire leider die geen tegenspraak duldt en zijn tegenstanders uitschakelt of onderdrukt. Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij verschillende misdaden, zoals de vergiftiging van oppositieleider Alexei Navalny, de annexatie van de Krim, de inmenging in buitenlandse verkiezingen, de steun aan het regime van Bashar al-Assad in Syrië, en de cyberaanvallen op westerse instellingen en bedrijven. Poetin schendt hiermee niet alleen het internationaal recht, maar ook de veiligheid en stabiliteit van andere landen en regio’s.

Het machismo gedrag van Poetin heeft ook een negatieve invloed op de criminaliteit binnen Rusland zelf. Volgens verschillende rapporten is er sprake van een hoge mate van corruptie, geweld, mensenhandel, drugshandel en cybercriminaliteit in het land. De Russische politie en justitie zijn vaak niet in staat of niet bereid om deze misdaden effectief te bestrijden, omdat ze onder druk staan van het Kremlin of omdat ze zelf betrokken zijn bij illegale praktijken. Bovendien hebben veel Russische burgers weinig vertrouwen in het rechtssysteem en voelen ze zich onveilig of ontevreden.

Kortom, de toename van de criminaliteit op het politieke wereldtoneel is een complex en urgent probleem dat een gezamenlijke aanpak vereist van alle betrokken actoren. Het machismo gedrag van een wereldleider als Poetin is een obstakel voor deze aanpak, omdat het de rechtsorde ondermijnt en de spanningen vergroot. Het is daarom belangrijk dat er meer druk wordt uitgeoefend op Poetin om zijn gedrag te veranderen en om zich te houden aan de internationale normen en waarden.

Wat is machismo? Een wetenschappelijke uitleg.

Machismo is een term die wordt gebruikt om een vorm van mannelijkheid te beschrijven die wordt gekenmerkt door overdreven of extreme uitingen van moed, fysieke kracht, agressiviteit en seksualiteit. Machismo is ook een ideologie die de superioriteit van mannen boven vrouwen veronderstelt en die de traditionele rolverdeling tussen de geslachten verdedigt. Machismo komt oorspronkelijk uit het Spaans, waar het “mannetje” betekent, maar het heeft in verschillende culturen en contexten verschillende betekenissen en connotaties gekregen .

Machismo kan worden gezien als een reactie op de bedreigingen of uitdagingen die mannen ervaren in hun identiteit, status of macht. Machismo kan ook worden beïnvloed door biologische factoren, zoals het niveau van het mannelijk hormoon testosteron, dat in verband is gebracht met agressief en antisociaal gedrag. Machismo kan echter niet worden gereduceerd tot een eenvoudige biologische of psychologische verklaring. Machismo is ook een sociaal en cultureel fenomeen dat wordt gevormd door de geschiedenis, de politiek, de economie, de religie en de media van een samenleving.

Machismo heeft verschillende gevolgen voor zowel mannen als vrouwen. Voor mannen kan machismo leiden tot een hoge mate van stress, angst, depressie, alcoholisme, drugsgebruik, geweld, criminaliteit en zelfmoord. Voor vrouwen kan machismo leiden tot discriminatie, onderdrukking, mishandeling, verkrachting, ongelijkheid en armoede. Machismo kan ook de relaties tussen mannen en vrouwen schaden en de mogelijkheden voor dialoog, samenwerking en respect beperken.

Machismo is geen onveranderlijk of onoverkomelijk verschijnsel. Machismo kan worden bestreden en getransformeerd door middel van onderwijs, bewustwording, empowerment en sociale verandering. Er zijn veel mannen en vrouwen die zich verzetten tegen machismo en die alternatieve vormen van mannelijkheid en vrouwelijkheid voorstellen die gebaseerd zijn op gelijkheid, diversiteit en solidariteit. Machismo is niet de essentie of de bestemming van het man-zijn. Machismo is een constructie die kan worden afgebroken en herbouwd.

Machismo in de Russische federatie

Machismo is dus een term die gebruikt wordt om een houding of gedrag te beschrijven dat gekenmerkt wordt door overdreven mannelijkheid, dominantie en agressie. Machismo kan zich uiten in verschillende aspecten van de samenleving, zoals politiek, cultuur, religie, familie en relaties. In dit hoofdstuk wil ik ingaan op de rol en invloed van machismo in de Russische federatie, een land dat vaak geassocieerd wordt met een sterke machocultuur.

De Russische federatie is een groot en divers land, dat bestaat uit verschillende etnische groepen, religies en regio’s. Het land heeft een lange en turbulente geschiedenis, die gevormd is door oorlogen, revoluties, dictaturen en hervormingen. De Russische identiteit is dan ook complex en gelaagd, en niet eenvoudig te definiëren. Een van de factoren die echter vaak naar voren komt als een kenmerk van de Russische cultuur, is het belang van mannelijkheid.

Mannelijkheid wordt in Rusland gezien als een essentiële eigenschap voor mannen, die verbonden is met eer, moed, kracht, loyaliteit en patriottisme. Mannelijkheid wordt ook geassocieerd met macht en autoriteit, zowel op persoonlijk als op politiek niveau. De Russische geschiedenis kent vele voorbeelden van machtsbeluste en autoritaire leiders, die hun mannelijkheid wilden bewijzen door middel van militaire veroveringen, politieke repressie of persoonlijke bravoure. Denk bijvoorbeeld aan Ivan de Verschrikkelijke, Peter de Grote, Stalin of Poetin.

Machismo heeft echter ook een keerzijde. Het kan leiden tot geweld, onderdrukking, discriminatie en ongelijkheid. Machismo kan ook schadelijk zijn voor de mannen zelf, die onder druk staan om te voldoen aan onrealistische of ongezonde normen van mannelijkheid. Zo hebben Russische mannen te kampen met een lage levensverwachting, een hoog alcoholgebruik, een hoog zelfmoordcijfer en een gebrek aan psychologische ondersteuning. Machismo kan ook de relaties tussen mannen en vrouwen verstoren, door het creëren van stereotypen, rolpatronen en machtsverschillen.

Machismo is dus een complex en controversieel fenomeen in de Russische federatie. Het is niet alleen een culturele traditie of een persoonlijke keuze, maar ook een politiek instrument en een sociaal probleem. Het is daarom belangrijk om machismo kritisch te analyseren en te bevragen, en om alternatieve vormen van mannelijkheid te erkennen en te waarderen.

Machismo en overwinning

 Machismo beschrijft een manier van zijn waarin het ‘macho’ zijn heerst. De grootste, beste en meest trotse mannen moeten gerespecteerd worden door iedereen om hen heen.  In dit hoofdstuk wil ik de psychoanalytische aspecten van machismo onderzoeken en hoe het verband houdt met het concept van overwinning. Overwinning is een psychologisch fenomeen dat verwijst naar het gevoel of de overtuiging dat men een obstakel, een tegenstander of een uitdaging heeft overwonnen of verslagen. Overwinning kan gepaard gaan met positieve emoties zoals vreugde, trots, opluchting en zelfvertrouwen, maar ook met negatieve emoties zoals wrok, wraakzucht, minachting en haat. Overwinning kan ook leiden tot gedragingen zoals opscheppen, vernederen, uitsluiten of mishandelen van de verliezer.

Ik stel voor dat machismo een vorm van overcompensatie is voor een onderliggend gevoel van minderwaardigheid, onzekerheid of angst bij mannen. Machismo is een manier om de eigenwaarde te verhogen door zichzelf te vergelijken met anderen en zich superieur te voelen. Machismo is ook een manier om controle te krijgen over de omgeving en de mensen erin, vooral vrouwen, die als bedreigend of concurrerend worden gezien. Machismo is dus een defensieve reactie op een vermeende of reële bedreiging voor de mannelijke identiteit. 

Een van de belangrijkste bronnen van deze bedreiging is de castratieangst, die volgens Freud ontstaat in de fallische fase van de psychoseksuele ontwikkeling. In deze fase wordt het kind zich bewust van het verschil tussen de geslachten en vreest het zijn penis te verliezen als straf voor zijn oedipale verlangens naar zijn moeder. De castratieangst leidt tot een identificatie met de vaderfiguur en een afwijzing van de vrouwelijke eigenschappen. De castratieangst blijft echter latent aanwezig in het onbewuste en kan opnieuw worden geactiveerd door situaties die de mannelijkheid in twijfel trekken of uitdagen. 
 
Een andere bron van bedreiging is de sociale druk om te voldoen aan de normen en verwachtingen van machismo. Mannen die niet voldoen aan het macho-ideaal kunnen worden afgewezen, bespot of gestigmatiseerd door hun omgeving, wat hun gevoelens van minderwaardigheid en onzekerheid versterkt. Om deze bedreigingen tegen te gaan, nemen mannen vaak extreme maatregelen om hun mannelijkheid te bewijzen en te versterken, zoals agressief gedrag, fysieke kracht, dominantie over anderen en het vermijden van vrouwelijke eigenschappen of activiteiten.

Het verband tussen machismo en overwinning kan worden gezien als een poging om de castratieangst en de sociale druk te verminderen. Overwinning wordt gezien als een bevestiging van de mannelijke identiteit en als bewijs van viriliteit, moed en kracht. Het gevoel van superioriteit dat gepaard gaat met overwinning kan de gevoelens van minderwaardigheid en onzekerheid verminderen en kan een tijdelijk gevoel van macht en controle geven over de omgeving.

Echter, de verbinding tussen machismo en overwinning kan ook leiden tot negatieve gevolgen, zoals agressie, geweld, vernedering en uitsluiting van anderen. Mannen die geobsedeerd zijn door machismo en overwinning kunnen het belang van menselijke relaties en het welzijn van anderen negeren in hun zoektocht naar dominantie en superioriteit. Dit kan leiden tot eenzaamheid, isolatie en afwijzing door de samenleving.

Als de westerse jeugd het machismo gedrag gaat kopiëren zitten we met een ernstig probleem omdat we dan een samenleving creëren die gebaseerd is op ongelijkheid, onderdrukking en geweld. We hebben behoefte aan een alternatief model van mannelijkheid dat gebaseerd is op respect, empathie en diversiteit. We hebben behoefte aan een seksuele opvoeding die jongeren leert om hun eigen identiteit te ontwikkelen zonder zich te laten leiden door stereotypen of normen. We hebben behoefte aan een publiek debat dat machismo ter discussie stelt en ruimte biedt voor andere stemmen en perspectieven.

In conclusie, machismo is een psychoanalytisch concept dat kan worden gezien als een defensieve reactie op bedreigingen tegen de mannelijke identiteit. Overwinning is een psychologisch fenomeen dat vaak wordt geassocieerd met machismo en kan worden gezien als een bevestiging van mannelijkheid en viriliteit. Echter, de obsessie met machismo en overwinning kan leiden tot negatieve gevolgen voor zowel mannen als de samenleving als geheel. Het is belangrijk dat mannen een gebalanceerd beeld van mannelijkheid ontwikkelen dat zowel rekening houdt met hun individuele behoeften en gevoelens als met de behoeften en gevoelens van anderen in hun omgeving.